Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q35
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3107
Структура Главен секретар Дирекция "АПОФУС" Дирекция "АКРРДС" Декларации по ЗПКОНПИ Контрол по законосъобразност на актовете на общинските съвети Проекти Документи Годишни отчети Публични регистри CAF

Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 06.12.2022

Мисия на Областна администрация Кюстендил:

Провеждане на държавната политика за устойчиво развитие на областта чрез оптимално съчетаване на националните и местните интереси.

Утвърждаване на регион Кюстендил, като регион с развиваща се икономика и устойчив жизнен стандарт, постигнати чрез съхранените и развитие на природни ресурси, културно-историческо наследство и предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса.

Визия на Областна администрация Кюстендил:

Ефективна, модерна и прозрачна администрация, която посреща високите очаквания на гражданите и бизнеса в областта за качествени и достъпни обществени услуги, осигурени от компетентни служители, мотивирани за работа в държавната администрация.