Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115Q5
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115M1
Прессъобщения

Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework, CAF)

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 08.06.2021

Областна администрация - Кюстендил сключи споразумение с Института по публична администрация за сътрудничество при внедряване на модела CAF, по проект: „Въвеждане на Общата рамка за оценка в българската администрация“.

Цел на проекта е въвеждане на културата на „съвършенство“ и принципите на цялостно управление на качеството в публичния сектор, посредством изграждане и развитие на капацитета на държавните служители и подкрепа в ежедневната им работа по предоставяне на качествени административни услуги.

Какво е CAF

Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework, CAF) е инструмент за Цялостно управление на качеството, разработен от публичния сектор за публичния сектор, вдъхновен от Модела за съвършенство на Европейската фондация за управление на качеството (European Foundation for Quality Management, EFQM®).
CAF се основава на предпоставката, че отличните резултати, свързани с работата на организациите, гражданите/потребителите, хората и обществото се постигат чрез лидерство, което управлява стратегии и планиране, хора, партньорства, ресурси и процеси. Моделът разглежда организацията едновременно от различни аспекти, т.е. прилага холистичен/цялостен подход към анализа на организационното изпълнение.

Моделът CAF е достъпен в публичното пространство, той е безплатен и лесно приложим инструмент, който подпомага организациите от публичния сектор в цяла Европа в използването на техника за управление на качеството с цел подобряване на тяхната дейност. CAF е проектиран за употреба във всички области на публичния сектор и е приложим към публичните организации на европейско, национално/федерално, регионално и местно ниво. CAF е предназначен да бъде катализатор на процеса на цялостното подобряване на организацията и има пет основни цели:

1. Да въведе публичните администрации в културата на „съвършенство“ и принципите на Цялостно управление на качеството (TQM, Total Quality Management2);
2. Да направлява постепенно публичните администрации към прилагането на пълния цикъл „Планирай-Направи-Провери-Действай“ (PDCA Plan-Do-Check-Act);
3. Да подпомага самооценката на публичната организация, за да се постави точна диагноза и да се определят мерките за подобрение;
4. Да действа като мост между различните модели, използвани при управление на качеството, както в публичния, така и в частния сектор;
5. Да съдейства на ученето чрез споделяне на добри практики между организациите от публичния сектор (bench learning).

Организациите, които започват да прилагат CAF, имат амбицията да се развиват по пътя на усъвършенстване на тяхното изпълнение и желаят да въведат културата на организационно съвършенство. Ефективното прилагане на модела CAF би трябвало да доведе във времето до по-нататъшното развитие на този вид култура и мислене в рамките на организацията.