Z6_PPGAHG80095J50Q5EB66K42GB1
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OA3

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ - 2018 г.

Дата на публикуване: 10.09.2020
Последна актуализация: 26.05.2021

Регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ през 2018 година

Вх. №
на декларацията
Трите имена
на декларатора
Длъжност Вид
декларация
 1/18.05.2018 г.  Стефан Иванов Савов  мениджър на проект чл.35, ал.1, т.1
 заличена д-я
 2/07.06.2018 г.  Светослава Георгиева Радославова  мл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 3/07.06.2018 г.  Галя Николова Георгиева  гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 4/07.06.2018 г.  Величка Райкова Баровска  гл. експерт в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
 5/07.06.2018 г.  Ива Георгиева Иванова  ст. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 6/07.06.2018 г.  Катя Костадинова Анастасова  ст. юрисконсулт в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
 7/07.06.2018 г.  Радостина Любомирова Беркова-Петрова  гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 8/07.06.2018 г.  Василка Здравкова Манчева-Станкова  директор на д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 9/07.06.2018 г.  Живка Божинова Костадинова  мл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 10/07.06.2018 г.  Гергана Данчова Христова  мл. експерт в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
 11/07.06.2018 г.  Аделина Валентинова Григорова  специалист в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 12/07.06.2018 г.  Милена Петрова Николова  гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 13/07.06.2018 г.  Евелина Димитрова Марковска  гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 14/08.06.2018 г.  Денислав Насков Данкин  мл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 15/08.06.2018 г.  Камелия Боянова Костадинова-Владимирова  ст. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 16/08.06.2018 г.  Лъчезар Велинов Спасов  гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 17/08.06.2018 г.  Ясен Миланов Плачков  гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 18/08.06.2018 г.  Лалка Стоянова Георгиева  касиер, счетоводство чл.35, ал.1, т.2
 19/08.06.2018 г.  Стефани Юлиянова Стефанова  мл. експерт чл.35, ал.1, т.2
 20/08.06.2018 г.  Димитър Йорданов Павлов  специалист, обработка на данни чл.35, ал.1, т.2
 21/22.06.2018 г.  Ива Георгиева Иванова  ст. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 22/26.06.2018 г.  Людмила Иванова Николчева-Дерманска  гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.1
заличена д-я
 23/04.07.2018 г.  Милена Емилова Ангелова  гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.1
заличена д-я
 24/09.07.2018 г.  Стефани Юлиянова Стефанова  мл. експерт чл.35, ал.1, т.2
 25/30.07.2018 г.  Людмила Иванова Николчева-Дерманска  гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
заличена д-я
 26/31.07.2018 г.  Милена Емилова Ангелова  гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
заличена д-я
 27/03.08.2018 г.  Денислав Насков Данкин  мл. експерт чл.35, ал.1, т.2
 28/08.10.2018 г.  Силвия Радионова Стоянова  специалист в д-я АКРРДС  чл.35, ал.1, т.1
заличена д-я
 29/12.10.2018 г.  Силвия Радионова Стоянова  специалист в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
заличена д-я
 30/24.10.2018 г.  Аделина Валентинова Григорова  специалист в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 31/10.12.2018 г.  Силвия Радионова Стоянова  мл. експерт в дирекция АКРРДС чл.35, ал.1, т.1
заличена д-я
 32/17.12.2018 г.  Рая Димитрова Ананиева  специалист в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.1
заличена д-я

 Няма лица, подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ извън законоустановения срок.

Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПКОНПИ в срок през 2018 година

Няма лица, подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ извън законоустановения срок.