Z6_PPGAHG80095J50Q5EB66K42GB0
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OA1

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ - 2019 г.

Дата на публикуване: 10.09.2020
Последна актуализация: 26.05.2021

Регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ през 2019 година

Вх. №
на декларацията
Трите имена
на декларатора
Длъжност Вид
декларация
 33/16.01.2019 г.  Силвия Радионова Стоянова  специалист в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 34/16.01.2019 г.  Силвия Радионова Стоянова  мл. експерт в дирекция АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
заличена д-я
 35/17.01.2019 г.  Рая Димитрова Ананиева  специалист в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
заличена д-я
 36/18.02.2019 г.  Николай Иванов Борисов  мл. експерт чл.35, ал.1, т.1
заличена д-я
 37/18.02.2019 г.  Соня Георгиева Сотирова  мл. експерт чл.35, ал.1, т.1
заличена д-я
 38/27.02.2019 г.  Николай Иванов Борисов  мл. експерт чл.35, ал.1, т.2
заличена д-я
 39/11.03.2019 г.  Соня Георгиева Сотирова  мл. експерт чл.35, ал.1, т.2
заличена д-я
 40/15.04.2019 г.  Гергана Данчова Христова  мл. експерт в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
 41/17.04.2019 г.   Катя Костадинова Анастасова  ст. юрисконсулт в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
 42/18.04.2019 г.  Светослава Георгиева Радославова  мл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 43/19.04.2019 г.  Милена Петрова Николова  гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 44/22.04.2019 г.  Василка Здравкова Манчева-Станкова  директор на д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 45/23.04.2019 г.  Радостина Любомирова Беркова-Петрова  гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 46/25.04.2019 г.  Лалка Стоянова Георгиева  касиер, счетоводство чл.35, ал.1, т.2
 47/30.04.2019 г.  Людмила Иванова Николчева-Дерманска  гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 48/02.05.2019 г.  Милена Емилова Ангелова  гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 49/02.05.2019 г.  Силвия Радионова Стоянова  мл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 50/07.05.2019 г.  Димитър Йорданов Павлов  специалист, обработка на данни чл.35, ал.1, т.2
 51/10.05.2019 г.  Галя Николова Георгиева  гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 52/13.05.2019 г.  Ясен Миланов Плачков  гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 53/13.05.2019 г.  Рая Димитрова Ананиева  ст. счетоводител в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.1
 54/14.05.2019 г.  Величка Райкова Баровска  гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 55/14.05.2019 г.  Живка Божинова Костадинова  мл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 56/14.05.2019 г.  Камелия Боянова Костадинова  ст. юрисконсулт в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
 57/15.05.2019 г.  Лъчезар Велинов Спасов  гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 58/15.05.2019 г.  Евелина Димитрова Марковска  гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 59/27.05.2019 г.  Рая Димитрова Ананиева  специалист в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 60/27.05.2019 г.  Рая Димитрова Ананиева  ст. счетоводител в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
 61/21.06.2019 г.  Ива Георгиева Иванова  ст. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 62/12.07.2019 г.  Стефани Юлиянова Стефанова  мл. експерт чл.35, ал.1, т.2
 63/18.07.2019 г. Милена Емилова Ангелова гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 64/26.07.2019 г. Силвия Радионова Стоянова мл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.1
 65/05.08.2019 г. Денислав Насков Данкин мл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 66/21.08.2019 г. Силвия Радионова Стоянова мл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 67/21.08.2019 г. Силвия Радионова Стоянова мл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 68/26.09.2019 г. Цветанка Боянова Андонова гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.1
 69/18.10.2019 г. Цветанка Боянова Андонова гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 70/29.10.2019 г. Людмила Иванова Николчева-Дерманска гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 71/01.11.2019 г. Емилия Иванова Първанова специалист в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.1
заличена д-я
 72/01.11.2019 г. Димитър Йорданов Павлов организатор, ремонт и поддръжка чл.35, ал.1, т.1
заличена д-я
 73/04.11.2019 г. Аделина Валентинова Григорова специалист в д-я АКРРДС чл.35, ал.1 , т.2
 74/16.11.2019 г. Димитър Йорданов Павлов специалист , обработка на данни чл.35, ал.1, т.2
 75/16.11.2019 г. Димитър Йорданов Павлов организатор, ремонт и поддръжка чл.35, ал.1, т.2
заличена д-я
 76/20.11.2019 г. Катя Костадинова Анастасова ст. юрисконсулт в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
 77/20.11.2019 г. Лалка Стоянова Георгиева   касиер, счетоводство  чл.35, ал.1, т.2
 78/27.11.2019 г. Емилия Иванова Първанова специалист в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
заличена д-я
 79/27.11.2019 г. Емилия Иванова Първанова специалист в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
 80/27.11.2019 г. Николай Иванов Борисов мл. експерт чл.35, ал.1, т.2
 81/29.11.2019 г. Лалка Стоянова Георгиева отчетник, счетоводство чл.35, ал.1, т.2
заличена д-я
 82/29.11.2019 г. Лалка Стоянова Георгиева отчетник, счетоводство чл.35, ал.1, т.1
заличена д-я
 83/11.12.2019 г.  Соня Георгиева Сотирова  мл. експерт чл.35, ал.1, т.2

 Няма лица, подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ извън законоустановения срок.

Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПКОНПИ в срок през 2019 година

Няма лица, подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ извън законоустановения срок.