Z6_PPGAHG80095J50Q5EB66K42GJ1
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OA2

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ - 2020 г.

Дата на публикуване: 10.09.2020
Последна актуализация: 26.05.2021

Регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ през 2020 година

Вх. №
на декларацията
Трите имена
на декларатора
Длъжност Вид
декларация
1/12.02.2020 г. Силвия Радионова Стоянова  специалист в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
2/08.04.2020 г. Мартин Евгениев Миразчийски мл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.1
3/09.04.2020 г. Галя Николова Георгиева  гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
4/04.05.2020 г. Мартин Евгениев Миразчийски мл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
5/04.05.2020 г. Силвия Радионова Стоянова  мл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
6/08.05.2020 г. Величка Райкова Баровска гл. експерт в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
7/27.05.2020 г. Рая Димитрова Ананиева специалист в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
8/27.05.2020 г. Рая Димитрова Ананиева ст. счетоводител в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
9/27.05.2020 г. Светослава Георгиева Радославова мл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
10/27.05.2020 г. Цветанка Боянова Андонова гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
11/27.5.2020 г. Гергана Данчова Христова мл. експерт в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
12/28.05.2020 г. Радостина Любомирова Беркова-Петрова гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
13/03.06.2020 г.  Василка Здравкова Манчева-Станкова  директор на дирекция АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
14/04.06.2020 г. Милена Петрова Николова главен експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
15/08.06.2020 г. Лалка Стоянова Георгиева отчетник, счетоводство чл.35, ал.1, т.2
 16/09.06.2020 г. Димитър Йорданов Павлов  организатор, ремонт и поддръжка чл.35, ал.1, т.2
17/09.06.2020 г. Лъчезар Велинов Спасов гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
18/10.06.2020 г. Ясен Миланов Плачков гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
19/12.06.2020 г. Евелина Димитрова Марковска гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
20/12.06.2020 г. Камелия Боянова Костадинова-Владимирова гл. юрисконсулт в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
21/15.06.2020 г. Живка Божинова Костадинова мл експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
22/06.07.2020 г. Румен Бориславов Първанов гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.1
заличена д-я
23/15.07.2020 г. Милена Емилова Ангелова гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
24/20.08.2020 г. Румен Бориславов Първанов гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
заличена д-я
25/28.08.2020 г. Силвия Радионова Стоянова мл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
26/08.09.2020 г. Мария Николаева Михайлова гл. счетоводител в дирекция АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
27/06.10.2020 г. Величка Райкова Баровска гл. експерт в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
28/30.10.2020 г. Живка Божинова Костадинова мл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
29/28.11.2020 г. Николай Иванов Борисов мл. . експерт чл.35, ал.1, т.2
30/30.11.2020 г. Людмила Иванова Николчева-Дерманска гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
31/30.11.2020 г. Лалка Стоянова Георгиева касиер, счетоводство чл.35, ал.1, т.2
32/30.11.2020 г. Емилия Иванова Първанова специалист в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
33/03.12.2020 г. Димитър Йорданов Павлов специалист, обработка на данни чл.35, ал.1, т.2
34/14.12.2020 г. Катя Костадинова Анастасова ст. юрисконсулт в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
35/22.12.2020 г. Соня Георгиева Сотирова  мл. експерт чл.35, ал.1, т.2

 Няма лица, подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ извън законоустановения срок.

Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПКОНПИ в срок през 2020 година

Няма лица, подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ извън законоустановения срок.