Z6_PPGAHG80095MC0Q33REMH62C36
Z7_PPGAHG80095MC0Q33REMH62CB2

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ - 2021 г.

Дата на публикуване: 13.04.2021
Последна актуализация: 23.02.2022

Регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ през 2021 година

Вх. №
на декларацията
Трите имена
на декларатора
Длъжност Вид
декларация
1/20.01.2021 г. Красимира Панчова Испиридонова ст. счетоводител в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
2/01.02.2021 г. Румен Бориславов Първанов гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
3/18.02.2021 г. Гергана Михайлова Михайлова директор на д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
4/28.04.2021 г. Светослава Георгиева Радославова ст. юрисконсулт в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
5/29.04.2021 г. Цветанка Боянова Андонова гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
6/29.04.2021 г. Василка Здравкова Манчева директор на д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
7/05.05.2021 г. Силвия Радионова Стоянова мл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
8/05.05.2021 г. Мартин Евгениев Миразчийски мл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
9/10.05.2021 г. Лъчезар Велинов Спасов гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
10/10.05.2021 г. Радостина Любомирова Беркова гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
11/10.05.2021 г. Гергана Данчова Христова мл. експерт в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
12/13.05.2021 г.  Милена Петрова Николова гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
13/14.05.2021 г. Рая Димитрова Ананиева ст. счетоводител в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
14/14.05.2021 г. Камелия Боянова Костадинова гл.юрисконсулт в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
15/14.05.2021 г. Евелина Димитрова Марковска гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
16/14.05.2021 г. Ясен Миланов Плачков гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
17/21.07.2021 г. Велизар Илиев Иванов гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.1
18/03.08.2021 г. Велизар Илиев Иванов гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2

 Няма лица, подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ извън законоустановения срок.

Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПКОНПИ в срок през 2021 година

Няма лица, подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ извън законоустановения срок.