Z6_PPGAHG80017P60QVGLOMT3BGC0
Z7_PPGAHG80017P60QVGLOMT3BGE1

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ - 2022 г.

Дата на публикуване: 13.04.2021
Последна актуализация: 04.01.2023

Регистър на подадените по чл.35 от ЗПКОНПИ през 2022 година

Вх. №
на декларацията
Трите имена
на декларатора
Длъжност Вид
декларация
1/21.02.2022 г. Марио Христов Тодоров гл. експерт в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.1
2/22.03.2022 г. Марио Христов Тодоров гл. експерт в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
3/13.04.2022 г. Величка Райкова Баровска гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.1
4/15.04.2022 г. Силвия Радионова Стоянова ст. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
5/15.04.2022 г. Василка Здравкова Манчева директор на д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
6/27.04.2022 г. Калинка Василева Вълева гл. специалист в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.1
7/28.04.2022 г.  Радостина Любомирова Беркова - Петрова гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
8/29.04.2022 г.  Светослава Георгиева Радославова ст. юрисконсулт в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
9/ 29.04.2022 г. Гергана Данчова Христова мл. експерт в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
10/03.05.2022 г. Мартин Евгениев Миразчийски мл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
11/03.05.2022 г. Калинка Василева Вълева гл. специалист в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
12/04.05.2022 г. Цветанка Боянова Андонова гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
13/09.05.2022 г. Камелия Боянова Костадинова гл. юрисконсулт в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
14/09.05.2022 г. Рая Димитрова Ананиева ст. счетоводител в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
15/09.05.2022 г. Евелина Димитрова Марковска гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
16/12.05.2022 г. Велизар Илиев Иванов гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
17/13.05.2022 г. Ясен Миланов Плачков гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
18/13.05.2022 г. Величка Райкова Баровска гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
19/13.05.2022 г. Милена Петрова Николова гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
20/12.12.2022 г. Лилия Михайлова Велинова специалист в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.1

 Няма лица, подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ извън законоустановения срок.

Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПКОНПИ в срок през 2022 година

Няма лица, подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ извън законоустановения срок.