Z6_PPGAHG8001SPF06K9JP03Q2F45
Z7_PPGAHG8001SPF06K9JP03Q2F63

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ - 2023 г.

Дата на публикуване: 12.01.2023
Последна актуализация: 05.12.2023

Регистър на подадените по чл.35 от ЗПКОНПИ през 2023 година

Вх. №
на декларацията
Трите имена
на декларатора
Длъжност Вид
декларация
1/12.01.2023 г. Лилия Михайлова Велинова специалист в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
2/17.01.2023 г. Десислава Данчова Давидкова ст. счетоводител в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.1
3/20.02.2023 г. Десислава Данчова Давидкова ст. счетоводител в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
4/24.04.2023 г. Светослава Георгиева Радославова ст. юрисконсулт в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
5/25.04.2023 г. Василка Здракова Манчева - Станкова директор на д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
6/25.04.2023 г. Гергана Данчова Христова ст. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
7/26.04.2023 г. Силвия Радионова Стоянова ст. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
8/26.04.2023 г. Калинка Василева Вълева гл. специалист в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
9/27.04.2023 г. Цветанка Боянова Андонова гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
10/02.05.2023 г.  Ясен Миланов Плачков гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
11/02.05.2023 г. Лилия Михайлова Велинова специалист в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
12/03.05.2023 г. Милена Петрова Николова гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
13/04.05.2023 г. Мартин Евгениев Миразчийски ст. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.2
14/05.05.2023 г. Величка Райкова Баровска гл. екперт в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
15/09.05.2023 г. Радостина Любомирова Беркова - Петрова гл. екперт в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
16/10.05.2023 г. Евелина Димитрова Марковска гл. екперт в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
17/10.05.2023 г. Велизар Илиев Иванов гл. екперт в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
18/12.05.2023 г. Рая Димитрова Ананиева ст. счетоводител в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
19/12.05.2023 г. Камелия Боянова Костадинова-Владимирова гл. юрисконсулт в д-я АПОФУС чл.35, ал.1, т.2
20/24.11.2023 г. Емил Йорданов Атанасов гл. експерт в д-я АКРРДС чл.35, ал.1, т.1
21/28.11.2023 г. Емил Йорданов Атанасов гл. експерт в д-я АКРРДС чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК

Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПКОНПИ в срок през 2023 година

Няма лица, подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ извън законоустановения срок.

Регистър на подадените по чл.49, ал.1 от ЗПК през 2023 година

Вх. №
на декларацията
Трите имена
на декларатора
Длъжност Вид
декларация
       

Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПК в срок през 2023 година

Няма лица, подали декларации по чл.49, ал.1 от ЗПК извън законоустановения срок.