Z6_PPGAHG800PK6B066878BMT0V62
Z7_PPGAHG800PK6B066878BMT0VM7

Декларации по чл.49, ал.1 от ЗПК - 2024 г.

Дата на публикуване: 05.12.2023
Последна актуализация: 27.05.2024

Регистър на подадените по чл.49, ал.1 от ЗПК през 2024 година

Вх. №
на декларацията
Трите имена
на декларатора
Длъжност Вид
декларация
1/01.04.2024 г. Стояна Александрова Чавдарова гл. експерт в д-я АКРРДС чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК
2/09.04.2024 г. Емил Йорданов Атанасов ст. юрисконсулт в д-я АПОФУС чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК
3/26.04.2024 г. Стояна Александрова Чавдарова гл. експерт в д-я АКРРДС чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК
4/02.05.2024 г. Галина Крумова Миленкова специалист в д-я АКРРДС чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК
5/07.05.2024 г. Цветанка Боянова Андонова гл. експерт в д-я АКРРДС чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК
6/08.05.2024 г. Радостина Любомирова Беркова-Петрова гл. експерт в д-я АКРРДС чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК
7/08.05.2024 г. Силвия Радинова Стоянова ст. експерт в д-я АКРРДС чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК
8/ 08.05.2024 г. Василка Здравкова Манчева директор на д-я АКРРДС чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК
9/08.05.2024 г. Мартин Евгениев Миразчийски ст. експерт в д-я АКРРДС чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК
10/09.05.2024 г. Гергана Данчова Христова ст. експерт в д-я АКРРДС чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК
11/09.05.2024 г. Лилия Михайлова Велинова ст. специалист чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК
12/10.05.2024 г. Десислава Данчова Давикова ст. счетоводител чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК
13/10.05.2024 г.  Калинка Василева Вълева гл. специалист чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК
14/14.05.2024 г. Милена Петрова Николова гл. експерт в д-я АКРРДС чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК
15/15.05.2024 г. Галина Крумова Миленкова специалист в д-я АКРРДС чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК
16/15.05.2024 г. Камелия Боянова Костадинова гл. юрисконсулт в д-я АПОФУС чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК
17/15.05.2024 г. Ясен Миланов Плачков гл. експерт в д-я АКРРДС чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК
18/15.05.2024 г. Евелина Димитрова Марковска гл. експерт в д-я АКРРДС чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК
19/20.05.2024 г. Боян Георгиев Милушев гл. експерт в д-я АПОФУС чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК

Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПК в срок през 2024 година

Няма лица, подали декларации по чл.49, ал.1 от ЗПК извън законоустановения срок.

Заповед №ОА-РД-14-201/05.12.2023 г.
Дата на публикуване: 12.12.2023