Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QB5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UV5

Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост

Дата на публикуване: 26.02.2021
Последна актуализация: 16.04.2021

Василка Манчева

Директор на дирекция АКРРДС

тел.: 078 55 02 92, e-mail: v.mancheva@kn.egov.bg

Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост":

1. подпомага осъществяването на контрол по изпълнение на задълженията, които произтичат от законите и от актовете на Президента на Република България и на Министерския съвет;
2. организира изпълнението на делегирани функции от съответните централни органи на изпълнителната власт;
3. организира подготовката и провеждането на административно-териториалните промени на територията на областта и извършва проверка по законосъобразността на исканията за извършване на административно-териториални промени на територията на областта; проверява изпълнението на законовите условия и ред и подготвя мотивирани предложения до областния управител;
4. изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите;
5. координира и подпомага дейността на териториалните звена на органите на изпълнителната власт и отношенията им с общинските администрации;
6. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) координира и подпомага дейността на кметовете на общините при осъществяване на взаимодействието с областните дирекции на Министерството на вътрешните работи по спазването на обществения ред и борбата с престъпността;
7. (отм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.)
8. подпомага осъществяването на контрол по изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответните органи на централната държавна власт;
9. осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на общини;
10. осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация на територията на областта в случаите, когато това е възложено на областния управител със закон или с друг нормативен акт;
11. подготвя документите по налагане на предвидените в закона и в другите нормативни актове административни наказания;
12. (отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.)
13. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2020 г.)
14. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.) подпомага организационно-технически и експертно дейността на областния съвет за развитие;
15. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2020 г.)
16. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) участва в разработването, организира и координира изпълнението на стратегии, планове, програми и проекти на територията на областта в съответствие с правомощията на областния управител;
17. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на: строителството; транспортното обслужване и безопасността на движението; опазването на околната среда; културно-историческото наследство и културните дейности; изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност; етническите въпроси;
18. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.) поддържа връзки с международни организации, с региони и области в други държави, разработва и реализира съвместни проекти;
19. (предишна т. 16, изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.) осъществява дейностите за изпълнение на функциите на областния управител по устройство на територията;
20. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) осигурява правните и фактическите действия по придобиването, разпореждането и управлението на държавното имущество на територията на областта в рамките на предоставените на областния управител правомощия;
21. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) осъществява действията по съставянето на актовете за държавна собственост, отписването на имоти - държавна собственост, и отбелязването във вече съставени актове;
22. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) води актовите книги и регистри на имотите - държавна собственост, на територията на областта по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
23. (отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.)
24. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) води на отчет имотите - държавна собственост, на територията на областта, които се управляват от областния управител;
25. (предишна т. 21 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.) осигурява защита на държавните интереси при неправомерно ползване на държавни имоти от физически и юридически лица на територията на областта;
26. (предишна т. 22 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.) осъществява процедури по реституционни закони;

Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" изпълнява и други функции и задачи, произтичащи от нормативен акт или от заповед на областния управител.