Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QB4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UV6

Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността

Дата на публикуване: 26.02.2021
Последна актуализация: 16.04.2021

Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" (АПОФУС):

1. приема и регистрира входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност;
2. предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките, когато това представлява законен интерес за тях, при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за достъп до обществена информация;
3. систематизира и съхранява документите и другите материали на администрацията в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите;
4. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, осигурява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната администрация;
5. осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите на специализираната администрация и осигурява съответствието на изготвяните актове с действащото законодателство;
6. разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията, за вътрешния трудов ред, за организацията на административното обслужване, за финансовото управление и контрол, както и други вътрешноведомствени актове, осигуряващи дейността на областния управител и на специализираната администрация;
7. води служебните досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки;
8. изготвя поименното разписание на длъжностите и работните заплати;
9. обслужва финансово-счетоводно областната администрация;
10. подготвя предложения до Министерския съвет по проектобюджета и бюджета на областната администрация, включително за капиталови разходи;
11. изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети;
12. изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните и други сметки и фондове към областта;
13. контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и други средства, както и събирането и трансфера на приходите;
14. организира и осигурява управлението на имотите и вещите - държавна собственост, предоставени на областния управител за нуждите на областната администрация; изготвя предложения за ефективното управление на тези имоти и планира необходимите средства за поддържането и опазването им;
15. организира материално-техническото снабдяване;
16. обезпечава информационното осигуряване на администрацията;
17. подпомага областния управител при изпълнението на задълженията му във връзка с планирането и подготовката на областта за отбрана и организирането на отбранително-мобилизационната подготовка;
18. организира дейността на областния съвет по сигурност, подпомага взаимодействието му със Съвета по сигурността и осъществява взаимодействие с Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;
19. (отм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.)
20. осъществява процедури по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.


Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" изпълнява и други функции и задачи, възложени от областния управител.