Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT06G4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31K5

Нормативни актове

Дата на публикуване: 01.03.2021
Последна актуализация: 15.06.2021

Закони, касаещи дейността на Областните администрации

Закон за администрацията
Закон за държавния служител
Закон за местното самоуправление и местната администрация
Закон за регионалното развитие
Закон държавната собственост
Закон за публичните финанси
Закон за устройство на територията
Закон за водите
Закон за опазване на околната среда
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
Закон за опазване на земеделските земи
Закон за горите
Закон за държавните помощи
Закон за насърчаване на заетостта

Правилници за прилагане на закони

Правилник за прилагане на закона за горите
Правилник за прилагане на закона за държавната собственост
Правилник за прилагане на закона за държавните помощи
Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи
Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие
Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Наредби

Устройствен правилник на областните администрации