Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0604
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31C4

Планове

Дата на публикуване: 01.03.2021
Последна актуализация: 12.01.2024

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №РД-34-111/19.04.2017г. на областния управител на област Кюстендил