Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QV5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31C6

Стратегии

Дата на публикуване: 01.03.2021
Последна актуализация: 16.04.2021

Областна стратегия за развитие на област Кюстендил 2014-2020

Утвърждавам:
Областен управител ИВАН КАРАКАШКИ
/Решение №1/28.06.2013 г.
на Областен съвет по развитие – Кюстендил/

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
2014 – 2020 Г.

Част І
АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО, ЕКОЛОГИЧЕСКОТО И ТЕРИТОРИАЛНО УРБАНИСТИЧНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

Въведение - картина на областта - общи характеристики, проблеми и потенциали
1. Природно ресурсни условия и потенциали - фактор за развитието

1.1. Геоложка среда, сеизмичност и полезни изкопаеми
1.2. Геоморфоложки дадености
1.3. Климатични особености
1.4. Водни ресурси
1.5. Почвено разнообразие
1.6. Биологично разнообразие и ландшафти

2. Икономическо развитие и конкурентоспособност – основни проблеми и възможности

2.1. Обща характеристика на икономическото развитие на областта
2.2. Отраслова структура на областната икономика – по сектори 1,2,3
2.3. Наука, иновации и технологично обновяване на икономиката
2.4. Туристическо развитие
2.5. Развитие на информационните и комуникационните технологии
2.6. Малки и средни предприятия
2.7. Преки чуждестранни инвестиции

3. Демографско и социално-културно развитие, социална интеграция и включване

3.1. Демографска характеристика, процеси и тенденции
3.2. Икономическа активност, заетост, безработица
3.3. Доходи на домакинствата, ниво на бедност
3.4. Здравеопазване и социални грижи
3.5. Образование, висше образование и научни институции
3.6. Културна сфера и културен живот, културно наследство
3.7. Спорт, отдих и младежки дейности

4. Техническа инфраструктура – мрежи и системи, дефицити и възможности

4.1. Пътна мрежа – състояние и проблеми, транспортна достъпност
4.2. Железопътна мрежа
4.3. Въздушен транспорт
4.4. Водоснабдителна и канализационна система, пречистване на водите
4.5. Телекомуникации и далекосъобщения
4.6. Електроенергийна инфраструктура
4.7. Газопреносна и газоразпределителна мрежа
4.8. Възобновяеми енергийни източници

5. Околна среда - състояние, тенденции, проблеми и рискове

5.1. Защита на биологичното разнообразие, защитени територии и защитени зони
5.2. Качество на атмосферния въздух
5.3. Състояние на водите – повърхностни и подземни, риск от наводнения
5.4. Замърсени почви, почвена ерозия и нарушени територии
5.5. Управление на отпадъците
5.6. Радиационна обстановка и шумово натоварване
5.7. Климатична уязвимост

6. Териториално-урбанистична структура и развитие

6.1. Селищна мрежа – градове и села, йерархични нива на градовете центрове
6.2. Агломерационни процеси, агломерационни ареали и зони на влияние
6.3. Проява на феномена “център и периферия” на територията на областта
6.4. Селищно развитие и селищна структура - проблеми и тенденции, интегрирано градско развитие

7. Синтезиран анализ (SWOT)

Част ІІ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020

  1. Резултати и изводи от междинната оценка за изпълнението на Стратегия за развитие на област Кюстендил за периода 2005-2015
  2. Предпоставки за формулиране на стратегическата рамка за развитие на област Кюстендил за периода 2014-2020 г.
  3. Визия, цели и приоритети за развитие на областта
  4. Обща оценка на необходимите ресурси за постигане целите на ОСР
  5. Райони за целенасочена подкрепа, Област Кюстендил, 2011 г.
  6. Наблюдение, оценка и контрол на изпълнението /мониторинг/ на ОСР. Критерии за оценка
  7. Стратегически насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие
  8. Партньорство, информация, публичност

...

Целият документа може да изтеглите тук: Областна стратегия за развитие на област Кюстендил 2014-2020