Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QJ5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UV4

Главен секретар

Дата на публикуване: 26.02.2021
Последна актуализация: 18.05.2021

Гергана Михайлова - Главен секретар на Областна администрация КюстендилГергана Михайлова Михайлова

Главен секретар на Областна администрация Кюстендил

Директор на Дирекция „Административно - правно обслужване финанси и управление на собствеността” в Областна администрация гр. Кюстендил

Родена на 31 януари 1974 г. в град Стара Загора

Правомощия

Административното ръководство на областната администрация се осъществява от главен секретар.
Главният секретар се назначава от областния управител.

Главният секретар:

Ръководи, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на областния управител;
Отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията;
Създава условия за нормална и ефективна работа на звената на областната администрация;
Контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна;
Утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия;
Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в областната администрация;
Организира обучения във връзка с подобряване на административното обслужване;
Изпълнява и други задачи, възложени му от областния управител.

Данни за контакт
g.mihaylova@kn.egov.bg
+359 78 550 290
+359 78 550 690