Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GM0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SG4
Електронни административни услуги Административни услуги Комплексно административно обслужване Център за административно обслужване Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги Харта на клиента Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления Образци на документи за изплащане на обезщетения

Административно обслужване

Дата на публикуване: 02.03.2021
Последна актуализация: 06.12.2022

Административното обслужване от Областна администрация Кюстендил се осъществява при спазване на следните принципи:

1. равнопоставено отношение към всички потребители;
2. осигуряване на пълна информация за актовете, административните услуги и действията, издавани и/или извършвани при осъществяване на административното обслужване;
3. създаване и популяризиране на стандарти за качество на административното обслужване;
4. координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересовани от подобряване на административното обслужване;
5. периодично проучване, измерване и управление на удовлетвореността на потребителите;
6. осигуряване на различни форми и начини за заявяване на административни услуги;
7. служебно събиране на информация и доказателствени средства;
8. осигуряване на различни начини на плащане на дължимите такси или цени на услугите по банков и/или електронен път, с платежна карта и/или в брой.