Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M96
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UF5

Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 16.04.2021

Административната услуга 2318 „Приемане и разглеждане на молби за финансова компенсация по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления“ се предоставя от Министъра на правосъдието, на основание разпоредбите на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (Обн. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр. 32 от 27 Април 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр. 51от 5 Юли 2016 г., изм. ДВ. бр. 63 от 4 Август 2017 г.).
Молбите за финансова компенсация се подават до Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления към Министъра на правосъдието. Молбите може да бъдат подавани и чрез Областния управител (или организация за подкрепа на пострадали) по настоящ адрес на пострадалия (чл. 18, ал. 1 и ал. 4 ЗПФКПП). Когато молбата е подадена чрез Oбластния управител, тя се изпраща на Националния съвет в 7-дневен срок от получаването й заедно с образуваната преписка.
Молбите за финансова компенсация се подават в едногодишен срок от влизането в сила на акта по чл. 12, ал. 2 ЗПФКПП, по утвърден от министъра на правосъдието образец на молба и списък с необходимите документи за разглеждане. Към молбaтa се прилагат заверени копия на документите, които удостоверяват посочените в нея данни, включително декларация по образец от пострадалия или от лицата по чл. 3, ал. 2 ЗПФКПП, за обстоятелството по чл. 15, ал. 1, т. 4 ЗПФКПП.
Когато молбата за финансова компенсация не е подадена в срок, пострадалият или лицата по чл. 3, ал. 2 ЗПФКПП представят писмена декларация за причините и обстоятелствата за неспазването на срока. Националният съвет допуска или отказва разглеждане на молбата, за което се мотивира.
Образци на необходимите документи може да изтеглите от интернет страницата на Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления.

ЗАБЕЛЕЖКА във връзка с посоченото изискване за представяне на свидетеслтво за съдимост!:
Съгласно разпоредбите на чл. 5, ал. 4 (Нова - ДВ, бр. 103 от 2017 г.,) от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 36, ал. 5 (Нова - ДВ, бр. 103 от 2017 г.) от Административнопроцесуалния кодекс, в сила от 01.01.2018 г.:

Когато в нормативен акт са въведени изисквания, свързани със съдимостта на физическо лице, необходимите данни за българските граждани се установяват служебно от съответния административен орган."

Не се заплаща за услугата

За повече информация:
http://www.compensation.bg/