Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MH7
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UF6

Комплексно административно обслужване

Дата на публикуване: 02.03.2021
Последна актуализация: 18.05.2021

От 28.03.2018 г. на Областна администрация гр. Кюстендил, в качеството ѝ на компетентен орган по комплексно административно обслужване, е предоставен достъп до електронни услуги на Националната агенция за приходите, за издаване на удостоверение, съгласно чл. 87, ал. 11 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс.

Заявление за услугата пред Областна администрация Кюстендил, когато е административен орган, който участва в комплексното административно обслужване

Протокол за устно заявяване на услуга

Комплексна административна услуга ОА-1979.1 

Издаване на удостоверение за наличие/липса на претенции за възстановяване на собствеността на недвижим имот

Правно основание:

  • Закон за държавната собственост - чл. 77, чл. 82а    

Необходими документи 

1. Документ за собственост /нотариален акт, акт за държавна собственост и др./
2. Актуална скица на имота, с отразена площ и съседи, издадена и заверена от компетентен орган /6-месечен давностен срок от издаването й/. 
3. Удостоверение за идентичност  на имота по предходни регулационни и кадастрални планове, издадено от техническа служба при съответната Общинска администрация по местонахождение на имота или заверка за идентичност на имота върху оригинална , актуална скица;
4.Удостоверение/писмо от съответната Общинска администрация по местонахождението на имота, в което да са посочени имената на бившите собственици на имота към момента на отчуждаването, както и идентификационните данни /парцел, пл. №, кв./ на същия; 
5.  Удостоверение за наследници (при необходимост);
6. Платежен документ за платена такса на основание чл. 82а от Закона за държавната собственост (плащането може да се извърши по посочената банкова сметка: 
Банка „ОББ” АД, клон Кюстендил BG77UBBS80023106083402 BIC: UBBS BGSF или на място в Областна администрация Кюстендил.    

Данни, които администрацията може да събира по служебен път    

  • Актуална скица на имота, издадена от АГКК, в случаите, когато има одобрена кадастрална карта.

Документи, които могат служебно да се заявят пред други административни органи и се издават за комплексната административна услуга    

1. Удостоверение за идентичност  на имота по предходни регулационни и кадастрални планове, издадено от техническа служба при съответната Общинска администрация по местонахождение на имота или заверка за идентичност на имота върху оригинална , актуална скица;
2.Удостоверение/писмо от съответната Общинска администрация по местонахождението на имота, в което да са посочени имената на бившите собственици на имота към момента на отчуждаването, както и идентификационните данни /парцел, пл. №, кв./ на същия; 
3. Удостоверение за наследници (при необходимост).    

Срок за изпълнение    

  • Обикновена услуга – 7 работни дни;
  • Бърза услуга – до 3 работни дни.
  • /Срокът тече след окомплектоване на преписката/    

Забележка    

  • Прилагат се документи в оригинал или заверени с мокър печат от институцията, която ги е издала.    

Образец на заявление 1979.1