Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSORI6
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSORA3

Областен експертен съвет по устройство на територията

Дата на публикуване: 10.03.2021
Последна актуализация: 13.12.2021

Съставът се определя за всяко заседание със заповед на Областния управител