Z6_PPGAHG8001DE10Q38RNFU402E7
Z7_PPGAHG8001DE10Q38RNFU40211

Областен съвет по сигурност

Дата на публикуване: 10.03.2021
Последна актуализация: 05.09.2022

 

Основание: На основание чл.43, ал.2 и чл.44, ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, във връзка с чл.31, ал.1, т.10 от Закона за администрацията, чл.7, ал.1, т.16 и т.17 и чл.7, ал.3 от Устройствения правилник на Областните администрации и в изпълнение на чл.2, ал.3, т.3 и чл. 5, ал. 4 от Наредба за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка и условията и реда за тяхното осъществяване, приета с ПМС № 31 от 21.02.2019 г., и Постановление № 159 от 30 юли 2018 г. за приемане на Наредба за условията и реда за функциониране на системата за военновременно управление, съгласно приложението (поверително).

 

Председател на съвета: инж. Александър Пандурски-Областен управител, определен със заповед № ОА-РД-14-53/24.08.2022 г.