Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0A53
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U36

Икономическо развитие

Дата на публикуване: 18.02.2021
Последна актуализация: 25.05.2021

Селско стопанство

Областта е известна като овощната градина на България. В Кюстендил има Институт по земеделие. Той е структурно звено на Селкостопанска Aкадемия към Министерство на земеделието и храните и е специализирано научно-изследователско учреждение за решаване на теоретични и практически проблеми на земеделието, внедряване на български и чужди постижения, оказване помощ на земеделските производители. Институтът е правоприемник на откритата със Заповед на МЗДИ № 2646/ 19.12.1929 г. Овощарска опитна станция в гр. Кюстендил.

След откриването си, това научно учреждение се превръща в първото средище не само на практическата, но и на научната овощарска мисъл в страната ни. Тук, през различно време, са работили видни учени в областта на овощарството.

Днес, научните работници и специалисти се стремят да отговорят на всички предизвикателства, поставени пред земеделската наука и практика

За последните пет години делът на индустрията остава в границите на 31-36%, на селското стопанство – 10-11%..

От общо 1347852 дка. земеделски територии в областта, обработваемите съставляват едва 55%. Основните отглеждани зърнени култури през последните 6 години са:

Има площи, заети и от царевица за зърно, овес и други култури, но с много по-малки измерения. По отношение на основните зърнени култури, сеитбооборотът, с малки изключения е постоянен, независимо от сравнително ниските добиви, респективно приходи.

Зеленчукопроизводството в равнините части е свързано с отглеждане на домати, фасул и картофи, но като цяло, то не е пазарно ориентирано.

Областта е известна като овощната градина на България. След западането на овощарството, следствие на извършената реформа, в последните пет години се забелязва тенденция на засаждане на нови насаждения от ябълки, череши и по-малко, лозя. Това донякъде е провокирано от субсидиите за създаване на нови насаждения , но като цяло, плододаващите площи с череши и сливи намаляват.

Животновъдството е с по-слаби позиции в отрасъла. Представено е от отраслите овцевъдство, свиневъдство, птицевъдство и говедовъдство. Основните данни за отглежданите животни за изминалия период дават една песимистична картина. С изключение на говедовъдството, другите отрасли са в застой или силен спад. Говедовъдството е повлияно от доплащанията, но новите европейски правила ще доведат до редукция на животните. Привеждането на фермите по европейски правила изисква много средства, които няма да са по възможностите на всички стопани.

Добрите природо-климатични дадености предлагат условия за развитието на планинско и екологично чисто животновъдство.

Горско стопанство

Общата площ на горския фонд в Кюстендилска област е 129 096 хектара.
Залесената площ е 112 441 хектара – 89% от площта на горския фонд.
Площите - горски фонд от територията на Кюстендилска област, са богати с изключително многообразие на растителни и животински видове, ендемити за региона и за страната. С цел запазване на биологичното разнообразие  и естествените екосистеми, на територията на областта са обособени 1 природен парк, 2 резервата и 9 обекта, като защитени природни забележителности. Със специално предназначение са 23% от горския фонд – защитени рекреационни гори и гори в защитени местности. Също така областта разполага със значими недървесни горски ресурси – гъби, билки, горски плодове.

Енергетика

На територията на област Кюстендил функционира топлоелектрическата централа – ТЕЦ “Бобов дол”, с мощност 3х210 мвт, отдаваща произведената електроенергия в преносната електроенергийна система на страната. През 2009 г. централата затваря единия от блоковете си, а в края на 2011 г. от експлоатация се изважда още един блок поради липса на сероочистващи инсталации. След изграждане на сероочистката, като задължително условие за съществуване на централата, от декември 2012 г. двата блока работят отново. Така се спасяват 3 600 работни места и ликвидирането на мините.
В област Кюстендил са изградени и много водноелектрически централи (ВЕЦ), като тези от каскада “Рила” (с обща мощност 24 мвт) отдават произведената електроенергия в електроенергийната система на страната. Изградени са нови соларни паркове и водно-електрически централи, съгласно приложената таблица.
Областта се захранва от системата 110 кв посредством 5 районни подстанции 110/20 кв, разположени в местата на съсредоточените товари. Общините Дупница и Бобов дол се захранват от едноименни подстанции, разположени в градовете-центрове. В град Кюстендил функционират подстанциите “Кюстендил” и “Пауталия”, а подстанция “Скакавица” осъществява трансгранична връзка със системата 110 кв на Р. Македония.
Всички подстанции са свързани двустранно в системата 110 кв, което осигурява по-високо качество и сигурност на захранването при аварийни ситуации. Останалите общини се захранват на 20 кв от най-близко разположените подстанции. Мрежата СН е добре развита, всички населени места са електроснабдени.

Съпътстващо производство

След спечелен проект по европейска програма, край ТЕЦ "Бобов дол" ще бъде изграден Завод за газобетонови блокчета за строителството. За производството ще се използва изцяло отпадъчната пепел след изгарянето на въглищата в ТЕЦ-а и гипсът, който се получава от сероочистващата инсталация. Досега отпадъците от твърдото гориво в централата не са използвани, а само складирани. Капацитетът на производството ще бъде 150 хил. м3 газобетонови блокчета годишно, като за продукцията ще бъдат търсени пазари и извън страната. Стойността на проекта е около 8 млн. лв., като топлоцентралата има подписан договор с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за 50% безвъзмездно осигуряване на средства по технологичното оборудване. Срокът за изграждането на завода е 24 месеца. Изпълнението започва в началото на 2013 година.

Енергийна ефективност

Разработена е програма за Енергийна ефективност (ЕЕ) на област Кюстендил, в която се набелязват мерки за ЕЕ в областта и използване на ВЕИ. Много от общините са разработили планове и програми за енергийна ефективност, в които са заложили проекти за изграждане на енергоефективно улично осветление, обследвания за енергийна ефективност на обществени сгради, изпълнение на дейности по саниране, отопление, климатизация, вентилация и доставка на ЕЕ оборудване.

Енергетиката в областта се представлява от Енергоснабдяване, газоснабдяване - (ТЕЦ Бобов дол, ЧЕЗ България ЕАД, „Овергаз Запад“ АД, ВЕЦ група Рила на Българско акционерно дружество „Гранитоид” АД и други).

Промишленост

Отрасловата структура на промишлеността в област Кюстендил е съставена от четиринадесет основни сектори, от които водещи и доминиращи са:

  • Енергоснабдяване, газоснабдяване
  • Химическа – фармацевтична промишленост
  • Текстилна промишленост, производство на конфекция и ишлеме
  • Добивна промишленост и производство на строителни материали
  • Хранително-вкусова промишленост
  • Производство на електро-, оптично и друго оборудване
  • Металургия и производство на метални изделия, без машини
  • Производство на лицеви кожи и изделия от тях
  • Строителство
  • Търговия и услуги

Строителство

В областта има изградени по малки и по големи строителни фирми, като сред тях са:

 “Строителна фирма Рила” ЕООД, Кюстендил, ''Булплан инвест'' – ООД, ''Булплан Диневи'' ООД, гр. Кюстендил, ''Александър МТВ'' ЕООД, Кюстендил,

''Стройкомерс'' ЕООД, гр. Дупница

Търговия

Търговската мрежа в областта се променя в съответствие с общите тенденции в страната. Областна администрация подпомага търговците в региона по отношение на търговско проучване, получаване и актуализиране на информация за пазарни условия и наличие на конкурентни стоки и услуги.