Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O17
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U34

Община Бобошево

Дата на публикуване: 24.02.2021
Последна актуализация: 26.05.2021

Община БобошевоОфициален уеб сайт на община Бобошево

Общински съвет Бобошево

Община Бобошево е с великолепни природни дадености и богато културно-исто-рическо минало.
Разположена е в Югоизточната част на Кюстендилска област в естествено офор-милия се район – Бобошевска яка на двата бряга на р.Струма, в съседство с община  Ри-ла на изток,община Невестино на  запад,община  Кочериново на юг и общините Дупница и Бобов дол на север. Попада в групата на малките общини с обща територия 135 кв.км.

Общината се състои от 12 населени места с административен център град Бобошево и селата: с. Слатино, с. Усойка, с. Блажиево, с. Доброво, с. Скрино, с. Вуково, с. Сопово, с. Висока могила, с. Циклово, с. Бадино и с. Каменик.
Във физико-географско отношение общината обхваща част от Рила планина, се -верните склонове на Руен планина и част от разломната долина на р.Струма. Нейното местоположение обуславя разнообразния й релеф-планински и полупланински. Над-
морската  височина е около 380 м. за равнинните части и 1000 м. за най-високите места.
Климатът е умерено-континентален със средиземноморско влияние.Поради защитеността със средно високи възвишения не само от запад и изток,но и от север,как-то и проявата на средиземноморско влияние от юг по долината на р.Струма,зимата тук е значително по-мека,а лятото е доста горещо. Преобладава неустановения характер на снежната покривка.Годишното количество на валежите от дъжд е между 550 – 600 мм.
Община  Бобошево попада на границата на две различни планински групи от двете страни на река Струма.От ляво – западните склонове на Скакавишка Рила,а от дясно- склоновете на Влахина планина и нейната северна част - Бобошевски Руен. 
Хидроложките условия откъм левия бряг на р.Струма се обуславят от природно-ландшафтните фактори на Средна Рила,която е една от най-водоносните планини.Характерно за водните течения,водещи началото си от Влахина планина е изразеното пролетно пълноводие с максимум през месец април и вторично есенно-зимно пълноводие.
Повърхностните водни ресурси на територията на общината се определят от повърхностните течения на реките Джерман и Струма с техните леви и десни притоци.
Река Струма е най-голямото водно течение в границите на община Бобошево.На двата бряга на реката е разположен град Бобошево с частично изградена канализация.Река Джер-ман е другата голяма река,която преминава през територията на общината.Тя е най-значителния ляв приток на р.Струма.На територията на община Бобошево към водите на р.Джерман се включват водите на река Слатинска,както и водите на реките от Вла- хина планина,минаващи през с.Блажиево и с.Сопово.
Единственият източник на минерални води е извора в с.Слатино с богато съдър-жание на  хлор,натрий,калий и въглероден двуокис.Температурата на водата е постоянна 21 градуса С.Слатинският извор се отнася към Сапаревско-Благоевградския термо-минерален басейн.
На територията на общината горските култури са представени от черен и бял бор,акация,мъждрян и единични съобщества от келяв габър.В ниските части преоблада-ват естествени ливади и единично запазени петна от върбови растителни съобщества на трошлива и бяла върба,ракита,черна топола и др. Дървесните растителни съобщества са представени главно от крайречна растителност – елша,върба,топола и др.Храстите са представени от шипка,къпина,драка,смрадлика и др.От тревните формации преоблада-ват тези на белизмата,по-рядко на черната садина,валезиевата власатка и гребенестия пирей.Голямо е разнообразието от диворастящи билки като лайка,мащерка,бял равнец
жълт кантарион и др.
Животинският свят е представен от различни видове птици,влечуги,насекоми и дру-ти сухоземни видове,които могат да живеят в района,необезпокоявани от присъствието на хората и дейностите им.От дивите животни се срещат зайци,лисици,вълци,диви сви-не и др.От мигриращите птици-голямата бяла чапла , зеленоглавата патица, малкият ястреб,сокола скитник и др.
Защитени зони за опазване на дивите птици са:
-“Бобошево” с идентификационен код BG 0002107
-“Скрино”  с идентификационен код  BG 0002108
Защитените зони са включени в Списъка на защитените  зони  от националната екологична мрежа за опазване на дивите птици, приет с Решение  № 122 /02.03.2007г.на Министерския съвет.
Предмет на опазване в защитена зона Бобошево са следните видове птици : осояд, скален орел, сокол скитник, ливаден дърдавец, градинска овесарка, червеногърба сврачка, сирийски пъстър кълвач, планински кеклик .Територията на “Скринския пролом” има национално значение за опазването на бял щъркел, чухал, земеродно рибарче,черен кълвач, воден кос, торбогнезден синигер.
От консервационно значимите растителни видове се срещат над 10 защитени вида, съгласно Закона за биологичното разнообразие,а 6 от тях са в Червената книга на България.Видът камбрийска сладка папрат,който е защитен съгласно Приложение № 3 на ЗБР, се среща единствено в Скринския пролом. Популациите му в пролома имат приоритетно национално значение за неговото опазване.Близо до град Бобошево ,по пътя за местността “ Манастирчето”се намира находище на защитения  вид вълнес-тоцветен клин с площ над 10 дка и добра численост.Този вид е представен с 2 находища в България- Бобошево и с. Рибен, Плевенска област.Включен е  и в Черве-ния списък на световно застрашените видове и в Европейския списък на редките заст- рашени ендемични растения с категория “рядък”.В находището са констатирани и други редки и защитени растения : татарска змийска трева, източна ведрица, райхенба-хова перуника, орхидеи, червен божур, спрунерово  скрабиче и др.
Състоянието на околната среда е добро,тъй като на територията на общината няма големи замърсители,които да оказват негативно въздействие върху качествата на компонентите и . 
Характерно за транспортните връзки на общината е близостта на големите админист
ративно-стопански и културни центрове. През общината минава важен икономически път,свързващ Югозападна с Южна България- главен път Е79.Предстои изграждането на автомагистрала “Струма”,трасето на която преминава през община Бобошево.На три километра североизточно от центъра на общината се намира ЖП-гара на линията Со-фия – Кулата.Всички населени места в общината са свързани с четвъртокласни асфал-тови пътища.Транспортните връзки се осъществяват от превозвачи от Дупница, Кюстендил и Благоевград.Разстоянието до най-отдалечения  ГКПП  Кулата е 117км.,а до най-близкия ГКПП  Гюешево 62 км.    

Икономика и бизнес

В отрасловата структура на материалното производство преобладаваш отрасъл е селското стопанство с предимно развито  овощарство /черешови насаждения/, зелен- чуко производство, пчеларство, животновъдство, отглеждане на тютюн.Селскостопанс-кият фонд на територията на общината е  в размер на  72 403.874 дка, а горският фонд  
56817.454 дка.Следват търговията и леката промишленост,която включва предимно хранително-вкусовата и дърводелска дейност.

Образование и култура

В община Бобошево има едно  основно училище “ Св.св. Кирил и Методий “ със статут на защитено училище.Учениците от общината се обучават в училището,като за всички пътуващи ученици е осигурен транспорт за извозването им до училището и обратно да населените места.Транспортът се извършва с един училищен автобус,получен от Министерството на образованието и науката.
Учениците от І до ІV клас получават закуска по модул “Осигуряване на закуска и /или мляко,включително млечно кисели продукти на учениците І-ІV клас.Осигурено е столово хранене за всички ученици,като в годините няма прекъсване на тази местна дейност.С решение на Общинския съвет общината осигурява по 0.40 лв. режийни разноски за един ученик за обяд.
Обучението в училището е целодневно.Училището разполага с много добра материална база,съвременни кабинети, два компютърни кабинети, игротека, видеотека, фитнес зала, модерен физкултурен салон, добре поддържани баскетболни и волейболни игрища.
Читалищата в общината са основен индикатор за културната дейност в общината.
В общината има регистрирани четири читалища.Читалището в град Бобошево е едно от първите основани в региона.През 1870-1871г. е открито читалище “Лоза”,което и днес развива активна и разнообразна дейност.В читалищата  в с.Слатино,с.Усойка и с.Блажиево превес има библиотечната дейност,но това е породено от социално-демографската структура на населението.
Художествената дейност в читалищата се развива в изградените 3 групи за автентичен фолклор, 2 кръжока за художествено слово, един смесен хор, духова музика, театрална група, детски танцов ансамбъл, детска вокална група, клуб по спортни танци, клуб на самодееца.
Читалищата от община Бобошево ефективно оползотворяват предоставените им възможности за допълнително финансиране от Министерство на културата, спечелените проекти  за  обновление на библиотечния и сградния фонд.

Природни и  културно- исторически забележителности

На  територията на  община Бобошево има  две находки,които са обявени за при- родни забележителности : находки  на турска леска на възраст над 300 години и 200 дка вековна букова гора в местността  “Косана” в с.Скрино.
Праисторическото селище в местността “Чардако” край с.Слатино е разположено върху плато на левия бряг на р.Джерман. Мястото е обитавано от първобитните хора през енеолита / 5-4 хил.пр.н.ера / .Селището е открито от американския археолог Дж.Х.
Гол през 1939 година ,а през 1981 г.са проведени спасителни археологически разкопки. Експонати от находките,изработени от кост,камък и керемика с различно предназначе-ние са изложени в музейната сбирка в гр.Бобошево.
Бобошево и съседните села са с непрекъсната селищно – културна приемственост /от Античността до днес/ и се очертава като религиозно-култово и духовно средище с традиции в култовото строителство и монументалното декориране. В Бобошево има много черковища и оброчища в хронологическа последователност-15-17 век,а в с.Вуко-во 12 оброчища и руини на  някогашни църкви,отбелязани от А.Протич и Ив.Кепов.
На 3.5 км. от Бобошево  в местността “Манастирчето”  се намира църквата “Свети Димитър “, строена по времето на султан Баязид ІІ  /1481г.-1512 г./,когато разрушеният в началото на  ХV век  Манастир “Св.Димитър” е бил пренесен тук от старото си място
над с.Скрино. Манастирът е възникнал няколко години след покръстването на бълга-рите в началото на Х век .В продължение на няколко века манастирът е важно просветно огнище не само в затворената среда на монашеското братство, но и навън за българския народ.Според едно от житиетата  му,тук Иван Рилски приема монашеския чин.Струмската легенда,спомената от проф.Ив.Иванов,свързва момент от детството на българския светец със с.Скрино.Изследванията на  акад.Ив.Дуйчев потвърждават,че се-ло Скрино е родното място на светеца.До наши дни е оцеляла само споменатата църква “Св.Димитър”, в която са запазени изцяло автентични стенописи от 1488г., украсяващи вътрешността на църквата и някогашната западна фасада.Обявена е за паметник на културата заради изключително ценните стенописи,ранния период на изграждане и степен-та на запазеност.
В земите на Бобошево през вековете  ревностно са пазени традициите на българс-кия дух и християнската религия. Оцелелите множество църкви са великолепни паметници на културата с архитектурните и художествени особености : църквите “Све-ти Тодор” / Х-ХІ век/, “Свети Атанас”/ХVІ век/, ”Свети Илия” /ХVІІ век/. Църквата “Свети Илия” и днес е място за поклонение и религиозни обреди. 
Действащ християнски храм в Бобошево е църквата “ Успение на Света Богородица”. Построена през 1851год., църквата се отличава с необичайна архитектура, която напомня тази на Рилската света обител. Във вътрешността на църквата се издигат десет колони, върху които са разположени осемнадесет кубета. Стенописите покриват изцяло вътрешните стени на църквата. Един от зографите е Георги Бобошевски- Зограф, представител на Банската художествена школа.
Край живописната долина на р. Струма, в село Вуково се намира църквата “Света Петка”. Тя е малка, еднокорабна, едноапсидна постройка, с масивен градеж и полуцилиндричен свод. Стенописите датират от 1598год. и се отличават с богата пластична култура. Те са ценно свидетелство за религиозната живопис в България и на Балканите. В село Вуково е запазен и друг храм, строен като енорийски- църквата “ Свети Николай” (16 век). И двете църкви са обявени за архитектурно- художествени паметници с национално значение. 
В село Скрино се издига Руенския манастир. Той е един от най- новите в България, изпълнен с голяма духовна сила. В манастира се спазват строго каноните на християнската религия, продължава се делото на Свети Иван Рилски. 

Туризъм

Богатото културно историческо минало, добрите природни дадености ( съчетание на река и планини) и запазената самобитност на високопланинските села позволяват провеждането и съчетаването на религиозен, пешеходен, културен, риболовен, селски и т. н. туризъм. В местността  “Манастирчето”се намират хижа “Яна” и хижа “Пионер”. До тях се стига по добре поддържан асфалтов път. Стаите в хижите са със самостоятелни санитарни възли. Условията  ,както през летните, така и през зимните месеци са отлични за кратки и за  няколкодневни престои. 
 
Активно спортуващите имат възможността да посещават изградения спортен комплекс в град Бобошево. 

Контакти

Община Бобошево

Адрес:

п.к.2660
гр.Бобошево
Ул.”Иван Кепов “№ 3
 
Ел.поща: obst_boboshevo@mail.bg
Телефон: 07046 / 23-54  
Факс: 07046 / 23-44