Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1GS0
Z7_PPGAHG8009UA60QLKGJVPQ0051

Община Дупница

Дата на публикуване: 24.02.2021
Последна актуализация: 26.05.2021

ДупницаОфициален сайт на община Дупница

Общински съвет Дупница

Община Дупница е разположена в югозападната част на България, по долината на р.Струма.Тук се пресичат пътищата от Солун за София и от Адриатика за  Истанбул.

Територията на Община Дупница е 359 км² или 0.32 % от територията на Република България.Средната надморска височина  е  946.3 м.На изток Община Дупница граничи с Общините Сапарева баня и Самоков, на запад  с Община Бобов дол , на север с Община Радомир и на юг с Общините Рила и Бобошево.

Историческа справка

В град Дупница и околностите са разкрити следи от  човешко присъствие още от времето на късната каменна епоха и античността.В резултат на археологически проучвания през 1993–1995г. в местността на Кулата – хълма в североизточната част на града, са разкрити основи на крепост, съществувала през ІV –Vв. За първи път името Дупница се появява в османски регистър от третата четвърт на ХV в.По-късно описание на града и населението се среща в записки на пътешествениците: рицаря Арнолд фон Харф (1499г.), Евлия Челеби (ХVІІІ в.) и Ами Буе (ХІХв.).
Началото на индустриализацията в града е поставено през 60-70-те години на ХІХ век, когато започват работа три предприятия от манифактурен тип - абаджийско, дървообработващо и за рязан тютюн. Градът започва да се оформя като един от големите тютюно-производителни центрове на ХХ век.

Релеф

Цялата Община има планински и полупланински релеф.На югоизток се издига северозападния дял на Рила планина, на североизтон- Верила планина и на запад – Коневската планина.В зависимост от релефа ниската част на покрайнината се разделя на три части :

Горно Дупнишко поле- обхваща североизточната част на Общината.
Разметаница - западната част на Общината, оградена с Конявска и Поглед планина.Долно Дупнишко поле- заема югозападната част на Общината, която се разширява по р.Струма и долините и притоци на р.Джерман и Рилска река

Климат

Климатът на Община Дупница е умерено-континентален с известно средиземноморско влияние, което навлиза по долината на р.Струма, посредством р. Джерман.Средната годишна температура е 10.6° С. Най–топлият месец е юли, а най-студения – януари. Максималната температура е 39.8°С, а минималната 26.7° С и средната годишна температура за района 12° С, която се дължи на почти постоянния отточен вятър по долината на р. Джерман.   

Води

Община Дупница разполага с разнообразни водни ресурси. Първостепенно значение имат повърхностните води.Най – голямата река , която протича през Дупнишката котловина е р.Струма. За водния баланс от значение са и реките Джерман , Бистрица, Отовица, Джубрена, Тополница и Горица.

Питейно – битовото водоснабдяване се подпомага от язовир “Дяково”.
Подземното водно богатство на Община Дупница се формира от няколко минерални извори в гр.Дупница, с.Крайни дол и с.Палатово. До момента ,обаче , те не са изследвани , не са доказани техните качества и реално  не се експлоатират.

Полезни изкопаеми

Община Дупница е бедна на минерални суровини.В ограничени количества са застъпени : пясъци и чакъли за бетон (с.Крайници), глини за тухли (с.Яхиново) и долмити, като огнеупорна суровина (с.Делян).

Почвена покривка

Разнообразният релеф, климат, растителност, почвообразуваща скала и други  условия обуславят наличието на разнородна почвена покривка на територията на Общината. Почвите, които имат значение за агротехнически и мелиоративни мероприятия са : алувиално – ливадни , канелени горски и кафяви горски.

Растителен, животински свят и защитени природни територии

На територията на Община Дупница попадат част от Национален парк “Рила”. Най- близко разположеният резерват до гр.Дупница е “Скакавица” (в землището на гр.Сапарева баня), отличаващ се с вековен беломуров горски масив.
22 % от територията на Община Дупница за заети от гори.Срещат се гори от мъждрян, примесени на места от габър и мезофитни тревни формации (ливади), смесени гори от мизийски бук , габър, липа и бял бор.
Храстовите ценози са представени от обикновена шипка, глог, дрян, леска, смрадлика, ракита, калина и др. , а тревистите - от бял равнец, пелин, зайча сянка, паричка,  змийско  мляко,  очанка, ягода,еньовче, тинтява, здравец и други.
Фауната се характеризира с представители на видовете влечуги, птици, земноводни и бозайници, характерни за умерено-континенталния климатичен пояс.

Демографска характеристика

Освен факторите на природният комплекс върху социално- икономическото развитие на Община Дупница влияят демографския и трудовия потенциал. Населението е съществено обстоятелство за усъвършенстване и териториално разположение на производителни-
те сили.
Към месец февруари, 2004 година, постоянното население , с вярна адресна регистрация в Община Дупница е 54 198 души. В общия брой на населението, жените имат малък превес – 27 571 жени срещу 26 627 мъже, или в съотношение  51 % : 49 % .

Организационна структура на общинската икономика

През последните години на територията на Община Дупница се утвърдиха редица малки и средни фирми, основани главно върху частна собственост , които осъществяват дейност преди всичко в сферата на услугите и леките производства.
Характерно за местната икономика , е че не се наблюдават процеси на масови ликвидации и закриване на фирми, напротив в четиригодишния период на анализа е налице увеличение в дела на ново регистрираните еднолични предприятия с 192 броя средно -годишно, а при дружествата с ограничена отговорност средно с 32 броя на година. Този факт е показателен, че Община Дупница има благоприятен бизнес климат и условия за разгръщане на свободна стопанска инициатива.

Промишленост

Фармацевтична промишленост 

“Балканфарма - Дупница” – специализирана в производството на лекарствени форми,медикаменти и ветеринарни препарати;
"Фарма” АД – произвежда медикаменти и козметични средства ;
ЕТ”Рени- Б.Васев” – производство и търговия с лекарства.

Машиностроене и металообработване 

Развитието на тези отрасли на общинското стопанство са важни по отношение НТП и производствената инфраструктура. Машинни елементи и възли и инструменти се произвеждат във фирмите: “Инструментал - ООД”;“Метел-ООД”;”ЗИО - ООД”;”16 партизани” ООД;”Металснаб - холдинг” ЕАД.”Асансьорна техника - ООД” е специализирана в производствата на асансьори и асансьорна техника. “Авторемонт” АД е ангажиран в ремонта на автобуси и товарни автомобили, а “Минстрой Металик Мер ”АД – с реализирането на съоръжения за минната промишленост.Мощностите на тези стопански субекти са слабо натоварени и е необходим по-бърз процес на преструк -туриране, съобразно новите пазарни изисквания.
       
Електропромишленост

електропренос и електроразпределение – представено от “Електроразпределение ”ЕАД ;
производство на електроуреди,електроинсталации и електронни компоненти – “Енерго –сервиз инжинеринг”ООД  ,“Специалремонт” ЕООД.
              
Шевна промишленост: това е традиционен поминък, главно поради наличието на квалифицирана  работна сила(разполагаме с средно учебно заведение за подготовка на кадри за шевна и обувна промишленост).Представители на шивашката и обувната промишленост са фирмите: “Марена”;”Мастра”; ЕТ“Никсар – Н.Ганчев”; ЕТ”ПламенРайнов”;”Мистрал Пас”;”Еврошуз”; ”Гарант”;ЕТ”Иван Стоянов”;ТПК”Тих труд”;”Специалремонт” ЕООД; ”Модена“ООД;  ТПК”Солидарност” и други.
              
Дърводобив,лесовъдство,дървопреработване и мебелна промишленост : 3,1% е относителния дял на дърводобивната и мебелната промишленост  е пряко обвързана с естествената близост на локация до Рила планина.Преработването на дървесината на дограми, шперплат, фурнир, мебели и други се осъществява във фирмите : “Вели лак ”;”Леско прима”; ЕТ”Бор – В.Блатски”; ”Галилея”ООД; ”Рилалес”ЕАД. Лесовъдството се осъществява от Държавно лесничейство.
              
Полиграфическа промишленост : представена в лицето на Държавна печатница, ЕТ”Стрелец – Е.Ковачки” и ТПК”Тих труд”.

Строителство

Промишлено и жилищно строителство: в общинската икономика облика на подотрасъла дават фирмите : “Астрой Глобал Комерс” ООД, ЕТ”Васко Благоев”, ЕТ”Георги Каримов”, ”Дартрейд
АД ,ЕТ”Техномакс – П.Райнова”,ЕТ”Стройматетис – Ив.Кьосев” и други.
              
Пътно строителство, поддържане на пътищата: в строителството на пътни съоръжения – мостове, пътища, надлези и  други са специализирани фирмите “Автомагистрали Хемус “АД, Районна пътна служба и други.

Водоснабдяване и канализация – строителство , ремонт : специализирани в хидротехническото строителство и ремонти са дружествата :”ВиК”ООД, “Хидрострой – Рилци АД” , “Напоителни системи” ЕАД , “Екоинжинеринг” ООД и други.

Производство на тухли и строителни материали : ЕТ ”ИКО” – производство на строителни конструкции, “Рапид” ООД – тухли и керамични изделия за строителството.Наличието на пясъци, чакъли,глини и долмити са основа за развитието на производства за строителни материали – тухли се произвеждат в с. Яхиново, инертни материали – в Пресевна инсталация.
              
Производство на стомано – бетонови конструкции:  ЕТ”Универсалпроект – Ц.Цеков” произвежда бетонови изделия, тротоарни плочи,бордюри, паркинг – елементи , павета и други. 

Селско стопанство

Стопанисваната земя в района на Община Дупница възлиза на 197 246 дка в т.ч. 130 142 дка обработваема и 67 104 дка мери и пасища.Използваемостта на земята на този етап е около 45 –50 %, като основни причини за този нисък процент са липса на пазари за селскостопанска продукция , непълноценното възстановяване на земеделските земи на бившите им собственици и обезлюдяването на селата.

Транспортна инфраструктура

Територията на Община Дупница се обслужва преимуществено от автомобилен и железопътен транспорт. Чрез него се осъществяват производствените връзки и гражданските пътувания между населените места. През локацията преминават автомагистрала Е-79 София – Кулата –Солун и електрифицираната ж.п. линия София – Кулата.

В териториалните граници на Община Дупница се намират редица паметници на културата , чието ситуиране формира историческото развитие на локацията. Паметниците на културата в Община Дупница са комуникационно достъпни и са включени в  Концепцията за устойчиво развитие на културния туризъм в Област Кюстендил. Необходима е актуализация на списъка с културните паметници в локацията и усъвършенстване на   транспортната  мрежа, с оглед включване на тези обекти в трансграничните  културни маршрути.

Контакти

Община Дупница

Адрес:

п.к. 2600

гр. Дупница

пл. Свобода No.1

Ел. поща: 

Телефон: 0701/ 59220

Факс: 0701/ 59257