Z6_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKIVO2
Z7_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKIVC6

Община Трекляно

Дата на публикуване: 25.02.2021
Последна актуализация: 08.06.2022

Официален уеб сайт на община Трекляно

Общински съвет Трекляно

Община Трекляно се намира в Западна България и е разположена на площ от 252 кв.км. и заема 8,45% о територията на Кюстендилска област. Граници със Сърбия, Кюстендилска, Земенска и Трънска общини. Районът е силно пресечен , планински, известен по географско понятие Крайще с надморска височина от 710 до 1705 м.

Общината има 19 населени места с общо население /постоянен  и настоящ адрес / 970 души.
Населени места в община Трекляно: Брест,  Бъзовица, Габрешевци, Горни Коритен, Долни Коритен, Горно Кобиле, Долно Кобиле, Киселица, Средорек, Уши, Драгойчинци, Косово, Метохия, Побит камък, Сушица, Чешлянци, Злогош, Добри дол и Трекляно.
Общината е най- малката в цялата страна. Демографските загуби водят началото от 50-те години. Интензитетът на урбанизация доведе до отрицателно възпроизводство на селското население на страната в това число и на общината, което от 1878 година насам се възпроизвежда едновременно с отрицателен естествен прираст и отрицателно миграционно салдо.
В следствие от остаряване на населението и интензивния миграционен процес поради липса на препитание, числеността на икономически активното население не е висока. Населението н трудоспособна възраст, което е основният източник за формиране на трудови кадри за последните 15 години е намаляло със 17.4 пункта.  Броят на заетите лица в общината е 133.
Намаление на числеността на заетите лица от социално-икономическа гледна точка е резултат от демографския пазар на труда, безработицата, икономическите промени, главно в сферата на индустриалното, селскостопанското и строително производство.
В общината има ЛЗП с един общо-практикуващ лекар, един зъболекар и една медицинска сестра.
Общината има домашен социален патронаж – обслужващ 15 души. Броят на младите до 35 годишна възраст е 30 души.
Общината разполага с едно основно средищно и защитено училище с 33 деца и общежитие.
Културната дейност в общината ес добри традиции. Има изградена музейна сбирка и галерия на проф. Евтим Томов.
Промишления отрасъл на територията е представен от цех за Бакелитови изделия в село Трекляно, където работят 8 души.
Търговската мрежа е представена от ПК „Крайще”  и 7 частни магазина за хранителни стоки. ПК и ЕТ „Йордан Йовчев – ГАБИ- 81” произвеждат хляб и хлебни изделия.
Строителната дейност е насочена към изграждане и ремонт на водопроводи, мостове, колектори, магерници, черкви. Има изграден преди демокрацията панелен блок с 24 апартамента.

Селско стопанство

Селското стопанство е съсредоточено само в производство за самозадоволяване.
Добри възможности съществуват за картофопроизводството и производството на фуражи, както и в ограничен размер – овощарство и зеленчукопроизводство.
Горското стопанство е важно и доходно средство на територията на общината. Дейността се осъществява в две направления:
-    Охрана и възпроизводство на горски ресурси.
-    Екологосъобразно ползване на дървесните ресурси
Горската територия на общината е благоприятна среда за развитието на ловно-стопанска дейност.
Природните дадености са благоприятни за развитието на  вътрешен и международен туризъм. От 4 години е възобновен традиционният Международен събор в местността  „Славчето” с  Р. Сърбия.

Инфраструктура

Транспортната инфраструктура от град Кюстендил до Общинския център е добра ,но откъм Земен е в много лошо състояние.Вътрешната пътна мрежа не е в добро състояние лошите пътни условия са  пречка за териториалната интеграция на района и причина за намалените икономически и социални връзки със съседните общини .
Общината се обслужва от три пощенски станции – Трекляно,Злогош и Средорек .
Водоснабдяването на общината се осъществява от местни източници . Населените места на общината няма  изградена канализация .Отводняването на отпадните води се извършва чрез септични ями и попивни кладенци .
Енергоснабдителната мрежа е сравнително добре изградена .Включването района на Трекляно  в Европейската защитна мрежа ”НАТУРА 2000”налага специфичен режим,който определя възможността за реализиране или ограничаване на инвестиционни , инфраструктурни и др. проекти .

Културни забележителности

-    Керамична пещ – с. Габрашевци
-    Етнографска сбирка - с. Злогош
-    Връх Козяк –с. Побит камък
-    Писан камък –с. Трекляно
-    Пещера „Ямката” – с. Трекляно
-    Карстов извор „Врелото” – с. Трекляно
-    Конярник – с. Трекляно
-    Църква „Свети Никола” – с. Косово
-    Картинна галерия – с. Трекляно
-    Местността” Кулата” – с. Драгойчинци
-    Църква „Свети Илия” – с. Драгойчинци
-    Църква „Света Богородица” – с. Трекляно
-    Параклис „Възкресение Господне” – с. Габрашевци

Контакти

Община Трекляно
 
Адрес:
п.к. 2557
с. Трекляно

Телефон: 07927/337
Факс:07927/335, 07927/211

E-mail: obshtina_treklyano@abv.bg
Web adress : http://www.trekliano.eu/