Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OE5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SP5

Забележителности

Дата на публикуване: 17.02.2021
Последна актуализация: 25.05.2021

Кюстендилска област има хилядолетни културни традиции. Региона е културно средище на повече от 2 000 години.

Природни забележителности

Защитени територии – резервати, национални и природни паркове

На територията на Кюстендилска област е разположена част от Национален парк “Рила”. Той е най-големият национален парк в България и един от най-големите европейски паркове. Той включва безлесните части по билото на Рила планина и част от горските иглолистни комплекси под него в четирите главни дяла на планината на обща площ 81 046 ха.

В  НП “Рила” са включени 4 резервата – “Парангалица”, “Централен рилски резерват”, “Ибър” и “Скакавица”. Те са защитени територии, които са образци от естествени екосистеми с характерни и забележителни диви растителни и животински видове и местообитания.
Резерватът “Скакавица” (70,8 ха) е обявен през март 1968 г. в землището на гр. Сапарева баня. Това е типичен горски резерват, разположен между 1850 и 2050 м. В него се охранява вековен девствен, предимно беломуров горски масив.

През юни 2000 г., една част от Национален парк “Рила” е прекатегоризирана в Природен парк “Рилски манастир”, който обхваща централната част на Рила планина. Със стръмни, труднопроходими склонове, обрасли със смесени широколистни и иглолистни гори, с клекови формации и алпийски пасища, с красиви долини, през които минават пенливи реки, с разнообразен релеф, с величествени скални върхове, с чуднокрасиви ледникови езера, с разнообразния си растителен и животински свят, той е притегателен център за отдих и екотуризъм.

През 1986 г. с площ 3676,5 ха е обявен резерват “Риломанастирска гора”. Създаден е за да се запазят първични горски екосистеми от иглолистни и смесени елово-букови гори, а също естествената среда на архитектурно-историческия резерват “Рилски манастир”, обявен от ЮНЕСКО през 1983 г. за световен паметник на културата.

Особен интерес представляват Стобските пирамиди разположени в последните издънки на Югозападния дял на Рила край с. Стоб. Намират се от двете страни на вододелния рид (предимно от южната му страна), разделящ суходолията Гръчковец (от север) и Бусовец (от юг). Разделени са на отделни групи, наречени от народа с различни имена – Кулите, Чуките, Самодивски комини и др. Най-известната група е наречена Сватовете и е свързана с легенда. Голяма част от земните пирамиди са увенчани с каменни шапки. Стобските пирамиди са особено красиви при залез слънце или огрени от лунна светлина.

В Осоговската планина е разположен природния разерват “Църна река”, обявен за резерват през 1980 г. и обхваща представителна екосистема на първични букови съобщества в климаксова фаза и представя най-характерните биоценози на планината.
На територията на планината са разположени още: природната забележителност “Юч бунар” – група дървета от секвоя на възраст от 110 г. и природна забележителност “Вековна букова гора”,  в непосредствена близост до средновековния манастир “Св.Лука”. Недалеч от м. Бекбунар се намират планински торфени блата с характерна растителност, които представляват интерес за екотуризма. Релефът на планината е удобен за пешеходен туризъм.

Резерват “Габра” е разположен във Влахина планина в м. Малкия средок, край с. Църварица. Той е един от най-старите резервати в България, обявен през 1949 г. на площ от 89,2 ха. Защитената територия е естествено насаждение от черен бор с примес от зимен дъб, цер, бук и габър. Възрастта на дърветата е от 50 до 60 г., а височината им надминава 40 м.
Сред природните забележителности в областта са Земенския пролом, пещерите Темната дупка и Хайдушката воденица, Скакавишкия водопад.


Паметници на културата

На територията на Кюстендилска област са напластени културно-исторически пластове от античността, Средновековието и Възраждането, с множество разкрити и съхранени уникални архитектурно–исторически паметници: тук се намират 1052 паметника на културата, като повечето от половината са съсредоточени в община Кюстендил.

Като цяло културно-историческите материални следи са разположени неравномерно в територията на областта. Тяхното ситуиране очертава картината на традиционно-устойчивото историческо развитие в няколко културни зони и средища.

Това са:

 • зоната Кюстендил, в която се преплитат и напластяват всички културно-исторически периоди на развитие, представени от материални образци с много висока стойност;
 • зоната Бобошево - Рилски манастир, която съдържа най-значимите образци на средновековната и възрожденска християнска култова традиция;
 • зоната Дупница - Сапарева баня, събрала богато многообразие от исторически материални следи от праисторията до днес на ограничена по площ територия.
 • Тук се намира Рилският манастир – архитектурно-исторически паметник от световно значение, ситуиран в уникалната природна среда на Рила планина.

Културно-историческите материални и духовни следи в Кюстендилския край са били обект на проучване още от края на миналия и началото на нашия век. В резултат, към настоящия момент със статут на “паметници на културата” са защитени 1052 единични и групови обекта. От тях 194 са археологически, 711 - архитектурни, 54 - исторически и 94 са художествени.

Съгласно утвърдения и обнародван регистър на паметниците на културата за областта те са категоризирани по стойността си както следва:

 • Паметници на културата от световно значение - 1;
 • Паметници на културата от национално значение - 35;
 • Паметници на културата от местно значение - 218;
 • Паметници на културата в ансамбъл - 776;
 • Паметници на културата за сведение – 22.
Рилски манастир Рилски манастир

Културни институти

Регионална библиотека:

 • Регионална библиотека “Емануил Попдимитров”, 2500, Кюстендил, ул. “Л. Каравелов” № 1, ел./факс: /078/ 55-01-16;  55-01-22; 55-01-17, libkn@abv.bg, www.libkustendil.primasoft.bg, директор: София Пейчева

Театри:

 • Общински театър - Дупница
 • Общински театър - Кюстендил

Музеи:

 • Регионален исторически музей - Кюстендил

Галерии:

 • Художествена галерия " Вл. Димитров - Майстора" - Кюстендил

Читалища:

Рег. №    Име на читалище    Град/село      Община           Област
8    "Братство 1869"    ГРАД КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
15    "Искра 1975"    ГРАД КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
20    "Христо Ботев-1911"    СЕЛО ЧЕРВЕН БРЕГ    ДУПНИЦА    КЮСТЕНДИЛ
25    "Васил Левски -1938"    СЕЛО УСОЙКА    БОБОШЕВО    КЮСТЕНДИЛ
31    "Пробуда 1927"    СЕЛО САМОРАНОВО    ДУПНИЦА    КЮСТЕНДИЛ
32    "Пейо Крачолов Яворов-1978"    ГРАД ДУПНИЦА    ДУПНИЦА    КЮСТЕНДИЛ
62    "Пробуда-1919"    СЕЛО КОПИЛОВЦИ    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
76    "Светило-1931"    СЕЛО ГОРНА ГРАЩИЦА    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
88    "Зора-1858"    ГРАД ДУПНИЦА    ДУПНИЦА    КЮСТЕНДИЛ
127    "Васил Левски-1918"    СЕЛО БЕРСИН    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
218    "Просвета-1920"    СЕЛО ГРАНИЦА    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
502    "Просвета -1946"    СЕЛО КАДРОВИЦА    НЕВЕСТИНО    КЮСТЕНДИЛ
530    "Васил Левски-1920"    СЕЛО БЛАЖИЕВО    БОБОШЕВО    КЮСТЕНДИЛ
537    "Пробуда-1902"    СЕЛО БАЛАНОВО    ДУПНИЦА    КЮСТЕНДИЛ
540    Златна долина    СЕЛО ГОРНО УЙНО    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
544    "Светлина-1871"    СЕЛО СОВОЛЯНО    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
581    "Просвета -1903"    ГРАД БОБОВ ДОЛ    БОБОВ ДОЛ    КЮСТЕНДИЛ
656    "Владимир Димитров Майстора-1919"    СЕЛО ШИШКОВЦИ    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
712    Напредък    СЕЛО МЛАМОЛОВО    БОБОВ ДОЛ    КЮСТЕНДИЛ
720    Просветен лъч-1905    ГРАД САПАРЕВА БАНЯ    САПАРЕВА БАНЯ    КЮСТЕНДИЛ
 737    "Пробуда -1919"    ГРАД КОЧЕРИНОВО    КОЧЕРИНОВО    КЮСТЕНДИЛ
775    "Славчо Темкин 1911"    СЕЛО ДРАГОВИЩИЦА    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
793    "Самообразование -1914"    СЕЛО СТОБ    КОЧЕРИНОВО    КЮСТЕНДИЛ
808    "Стоян Лудев-1920"    СЕЛО СКРИНЯНО    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
825    Христо Ботев-1978    ГРАД ДУПНИЦА    ДУПНИЦА    КЮСТЕНДИЛ
833    "Ильо Войвода-1965"    ГРАД КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
860    "Просвета -1920"    СЕЛО МУРСАЛЕВО    КОЧЕРИНОВО    КЮСТЕНДИЛ
867    Нов живот-1928    СЕЛО РЕСИЛОВО    САПАРЕВА БАНЯ    КЮСТЕНДИЛ
889    Отец Паисий-1928    СЕЛО ЗЛОГОШ    ТРЕКЛЯНО    КЮСТЕНДИЛ
896    Лоза 1870    ГРАД БОБОШЕВО    БОБОШЕВО    КЮСТЕНДИЛ
897    "Христо Ботев-1920"    СЕЛО ТАВАЛИЧЕВО    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
909    "Иван Вазов -1927"    СЕЛО ЗГУРОВО    НЕВЕСТИНО    КЮСТЕНДИЛ
941    "Просвета-1922"    СЕЛО СЛОКОЩИЦА    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
952    Пробуда-1923    СЕЛО ОВЧАРЦИ    САПАРЕВА БАНЯ    КЮСТЕНДИЛ
1027    "Светлина-1913"    СЕЛО РАЖДАВИЦА    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
1059    "Просвета-1902"    СЕЛО ШАТРОВО    БОБОВ ДОЛ    КЮСТЕНДИЛ
1100    Народни будители 1926    СЕЛО САПАРЕВО    САПАРЕВА БАНЯ    КЮСТЕНДИЛ
1130    "Димитър Каляшки -1920"    СЕЛО ЖИЛЕНЦИ    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
1143    "Отец Паисий-1936"    СЕЛО ГЪРЛЯНО    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
1168    Пенчо Славейков-1978    ГРАД ДУПНИЦА    ДУПНИЦА    КЮСТЕНДИЛ
 1174    "Кирил и Методий-1927"    СЕЛО ДОЛНО СЕЛО    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
1175    "Просвета-1921г."    СЕЛО ГЮЕШЕВО    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
1183    "Искра 1935"    СЕЛО НОВИ ЧИФЛИК    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
1206    "Разметаница 1919"    СЕЛО ГОЛЕМО СЕЛО    БОБОВ ДОЛ    КЮСТЕНДИЛ
1207    "Пробуда-1916"    СЕЛО МАЛО СЕЛО    БОБОВ ДОЛ    КЮСТЕНДИЛ
1247    "Пробуда 1926 г."    СЕЛО ДЖЕРМАН    ДУПНИЦА    КЮСТЕНДИЛ
1248    "Развитие 1910г."    СЕЛО КРАЙНИЦИ    ДУПНИЦА    КЮСТЕНДИЛ
1249    Просвета-1920    СЕЛО СЛАТИНО    БОБОШЕВО    КЮСТЕНДИЛ
1284    "Зинови Дойчинов 1901"    СЕЛО ТРЕКЛЯНО    ТРЕКЛЯНО    КЮСТЕНДИЛ
1285    "Наука 1925"    СЕЛО СРЕДОРЕК    ТРЕКЛЯНО    КЮСТЕНДИЛ
1326    "Светлина 1956"    СЕЛО КАТРИЩЕ    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
1411    "Пробуда-1926"    СЕЛО РАШКА ГРАЩИЦА    НЕВЕСТИНО    КЮСТЕНДИЛ
1457    Димитър Каляшки    СЕЛО ИЛИЯ    НЕВЕСТИНО    КЮСТЕНДИЛ
1458    "Никола Йонков Вапцаров-1943"    СЕЛО ПЕЛАТИКОВО    НЕВЕСТИНО    КЮСТЕНДИЛ
1489    "Възраждане - 1925"    СЕЛО БОГОСЛОВ    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
1501    "П.Р. Славейков-1922"    СЕЛО ЛОЗНО    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
1538    "Черна скала -1929"    СЕЛО ЦЪРВАРИЦА    НЕВЕСТИНО    КЮСТЕНДИЛ
1539    "Максим Горки -1927"    СЕЛО ЕРЕМИЯ    НЕВЕСТИНО    КЮСТЕНДИЛ
1540    "Просвета-1927"    СЕЛО НЕВЕСТИНО    НЕВЕСТИНО    КЮСТЕНДИЛ
1564    "Просвета-1928"    СЕЛО ВАКСЕВО    НЕВЕСТИНО    КЮСТЕНДИЛ
  1648    "Христо Ботев-1898"    ГРАД РИЛА    РИЛА    КЮСТЕНДИЛ
1649    "Христо Ботев-1918"    СЕЛО СМОЧЕВО    РИЛА    КЮСТЕНДИЛ
1689    "Надежда -1997"    ГРАД КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
1818    "Отец Паисий -1928"    СЕЛО БАГРЕНЦИ    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
1893    "Просвета 1927"    СЕЛО ГРАМАЖДАНО    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
1931    Слънце    СЕЛО БАБИНСКА РЕКА    БОБОВ ДОЛ    КЮСТЕНДИЛ
2088    Светлина    СЕЛО МАЛА ФУЧА    БОБОВ ДОЛ    КЮСТЕНДИЛ
2155    Прогрес    СЕЛО МАЛИ ВЪРБОВНИК    БОБОВ ДОЛ    КЮСТЕНДИЛ
2156    "Александър Димитров -1899"    СЕЛО ГОРНА КОЗНИЦА    БОБОВ ДОЛ    КЮСТЕНДИЛ
2219    Христо Смирненски    СЕЛО ГОЛЯМ ВЪРБОВНИК    БОБОВ ДОЛ    КЮСТЕНДИЛ
2517    "Пробуда-1928"    СЕЛО ЖАБОКРЪТ    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
2563    Асклепион 1998    ГРАД КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
2567    "Христо Ботев -1925"    СЕЛО ГОРАНОВЦИ    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
2568    "Светлина -1922"    СЕЛО КОНЯВО    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
2569    "Пробуда-1961"    ГРАД КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
2607    "Златко Миланов 1931"    СЕЛО ГАБРЕШЕВЦИ    ТРЕКЛЯНО    КЮСТЕНДИЛ
2608    "Искра - 1925"    СЕЛО ДОБРИ ДОЛ    ТРЕКЛЯНО    КЮСТЕНДИЛ
2646    "Васил Левски 1965"    ГРАД КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
2699    Мламолово    СЕЛО МЛАМОЛОВО    БОБОВ ДОЛ    КЮСТЕНДИЛ
2782    "Зора -2001"    СЕЛО МЛАМОЛОВО    БОБОВ ДОЛ    КЮСТЕНДИЛ
 2805    "Св. Иван Рилски -1928"    СЕЛО ПАСТРА    РИЛА    КЮСТЕНДИЛ
2817    "Възраждане 2001"    СЕЛО БАРАКОВО    КОЧЕРИНОВО    КЮСТЕНДИЛ
2862    "Светлина 1927г."    СЕЛО БИСТРИЦА    ДУПНИЦА    КЮСТЕНДИЛ
2887    Просвета-1925    СЕЛО ПОРОМИНОВО    КОЧЕРИНОВО    КЮСТЕНДИЛ
2900    "Наука-1922"    СЕЛО НЕДЕЛКОВА ГРАЩИЦА    НЕВЕСТИНО    КЮСТЕНДИЛ
2906    Пробуда    СЕЛО БАБИНО    БОБОВ ДОЛ    КЮСТЕНДИЛ
2921    Пробуда 1939    СЕЛО ЯХИНОВО    ДУПНИЦА    КЮСТЕНДИЛ
2944    "Подем -1928"    СЕЛО БУРАНОВО    КОЧЕРИНОВО    КЮСТЕНДИЛ
3078    Зора Кюстендил 2003    ГРАД КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
3092    "Зора-1948"    СЕЛО ЯБЪЛКОВО    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
3153    "Миньор-2006"    ГРАД БОБОВ ДОЛ    БОБОВ ДОЛ    КЮСТЕНДИЛ
3155    "Спартак 2006"    ГРАД ДУПНИЦА    ДУПНИЦА    КЮСТЕНДИЛ
3190    "Нови дни -1934"    СЕЛО ДОЛИСТОВО    БОБОВ ДОЛ    КЮСТЕНДИЛ
3293    "Христо Ботев-1927"    СЕЛО КОРКИНА    БОБОВ ДОЛ    КЮСТЕНДИЛ
3294    "Съгласие-2007"    СЕЛО ЖАБОКРЪТ    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
3335    Димитър Благоев    СЕЛО ДОЛНА ГРАЩИЦА    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
3336    "Пауталия-2008"    ГРАД КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
3367    "Царичина 2008"    ГРАД БОБОВ ДОЛ    БОБОВ ДОЛ    КЮСТЕНДИЛ
3371    "Васил Левски 1932"    СЕЛО НОВОСЕЛЯНЕ    БОБОВ ДОЛ    КЮСТЕНДИЛ
3379    "Христо Ботев-1955"    СЕЛО ЛЕЛИНЦИ    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
 3381    "Спасовица-2008"    СЕЛО НИКОЛИЧЕВЦИ    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
3389    "Просвета -1988"    СЕЛО ГИРЧЕВЦИ    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
3408    Осоговски лъч 2009    СЕЛО ГОРНА БРЕСТНИЦА    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
3495    "Генерал Георги Тодоров-2011"    ГРАД ДУПНИЦА    ДУПНИЦА    КЮСТЕНДИЛ
3547    "От Извора - 2013"    ГРАД САПАРЕВА БАНЯ    САПАРЕВА БАНЯ    КЮСТЕНДИЛ
3552    "Генерал Владимир Заимов - 2013"    ГРАД КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
3589    "Бай Здравчо 1923"    СЕЛО УШИ    ТРЕКЛЯНО    КЮСТЕНДИЛ
3603    "Христо Ботев-1948"    СЕЛО ПИПЕРКОВ ЧИФЛИК    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
3610    "Добрина-2015"    ГРАД КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ
3613    "Димитър Пешев - 2014"    ГРАД КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ    КЮСТЕНДИЛ


Религиозни и молитвени домове

Ставропигиални манастири (под пряката юрисдикция на Св. Синод)

Запознайте се с храмовете в Кюстендилска и Дупнишка духовни околии:


Военни паметници