Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Туризъм

Дата на публикуване: 18.02.2021
Последна актуализация: 25.05.2021

Обща характеристика

Територията на Кюстендилска област с географското си положение, природни дадености, специфичното културно-историческо наследство и с развитието  на европейските транспортни коридори Е-4 и Е-8, е изключително подходяща за туризъм.

Великолепното съчетание от благоприятен климат, минерални води, екологично чиста, богата на природни забележителности среда и уникални паметници на културата характеризират Кюстендил и региона като “златна мина“ за развитие на комплексен туризъм: Спа, Балнеологичен, Културен, Планински, Ловен,  Зимен, Селски и др. форми на туризъм.

Селски туризъм

Селският туризъм е най – бързо развиващият се отрасъл на туризма в България през последните години. Възможностите за селски туризъм тук са неограничени, поради спецификата на нашата страна. Много Български села в момента преживяват истински ренесанс, благодарение най – вече на засиленото търсене на такъв вид настаняване. Селски туризъм практикуват и много чуждестранни туристи, които идват от държави, където инфраструктурата е много по – различна. Няколко дни престой в традиционна селска къща с двор, може да накара всеки да преосмисли живота си и да открие очарованието на Българското село.


Хотели, къщи за гости, вили в Кюстендил област: http://www.selo359.com/kiustendil-region/

Портал туризъм - Община Кюстендил: http://tourism-kn.net/

Зимен туризъм

Осоговската планина е изключително благоприятна за развитие на зимни спортове и ски туризъм. Средната височина на снежната покривка за периода Ноември – Април е около 45 см. На места по северните склонове снежната покривка надвишава 1 м и се задържа до края на април. През основните зимни месеци средната височина на снежната покривка е 58,8 см.

Хижа „Три буки” в резултат на извършената реконструкция се превърна в модерен спортно – туристически комплекс, с изградени басейн, футболно игрище, тенис-корт, игрище за плажен волейбол, и др. спортни съоръжения, като предстои изграждане на туристическа столова за 50 души и комбинирана спортна зала за волейбол, баскетбол, ханбал и фитнес зала.

В хижа „Иглика” в момента се извършва реконструкция, която съобразно изготвения архитектурен проект, ще представлява модерен туристически обект.

Хижа „Осогово”, която е най-старият туристически обект в Осоговската планина, строен в периода 1926- 1928 г., в момента е в процес на ремонт. Извършва се ремонт на кухнята и част от спалните помещения. През следващата година ще се ремонтира покрива на хижата. Ще се оборудва помещение за туристическа столова.

Освен обектите на дружеството, важно място за развитие на туризма имат ведомствените бази. Не по-малко значение ще има и базата, която предстои да бъде построена през следващите 10 години.

В тази връзка от особено значение е изготвянето на кадастрален план, който да уточни местата, на които може да се строи. Голяма част от Осогово е вододайна зона и безразборното строителство ще нанесе непоправими щети в планината. В тази насока много важно е становището на предприятията „Енергоснабдяване”, „В и К”, „Пътно управление”. За всеки нов обект трябва да има становище и на Дирекцията по опазване на околната среда.

В близките години наложително е изграждането на пречиствателна станция за отпадните води от обектите. Изградените септични ями към сегашните обекти няма да са в състояние в бъдеще време да изпълняват функциите си.

Сериозно внимание трябва де се отдели на водопроводната мрежа. На сегашния етап до известна степан тя върши работа, но с оглед на новото строителство е наложително да бъде извършена цялостна реконструкция.

В недобро състояние е съобщителната връзка с обектите в планината. Необходима е подмяна на кабелите от страна на предприятието за далекосъобщителна техника, така също изграждане на клетки от мобилните оператори.

В следващите години е необходимо да се предвиди подобряване на пътната мрежа и обособяване на паркинги на подходящи места. Много важно е развитието на обществения транспорт, който ще съдейства за развитието на туризма.

С оглед привличането на повече туристи в базите на Осоговската планина от съществено значение е изграждането на нови ски-писти и влекове, както и маркиране на нови туристически маршрути. На сегашния етап съществува една детска писта в района на спортно – туристически комплекс „Три буки” и друга нормална писта в района на хижа „Осогово”. В момента в процес на строителство е нова писта в района на местността „Плавилото”.

За задоволяване нуждите на желаещите да практикуват ски-спорта според нас в близките 10 години е наложително изграждането на още 1-2 нови модерни ски-писти и то главно по северните склонове.

По отношение развитието на пешеходния туризъм от съществено значение е оформянето и маркирането на нови 2-3 туристически маршрути с изграждане на чешми, а там където е необходимо и туристически заслони.

Бъдещото развитие на Осоговската планина предполага и строителството на лифт, който да облекчи излизането в планината на почиващите в града български и чуждестранни туристи.

За разнообразяване на престоя на туристите в планината освен практикуването на пешеходен туризъм или ски-спорт, важно е в следващите години да се има предвид и следното:

Намиращият се между Спортно – туристически комплекс „Три буки” и Профилакториум „Пътнически превози”горен парцел де се обособи като център за провеждане на разнообразни спортни, туристически и културни прояви за туристите и почиващите в обектите в планината. На този терен се провеждат и могат и в бъдеще де се организират и провеждат състезания.

Правилно ще бъде с помощта и съдействието на ДДС „Осогово” да се създадат трасета за състезания и демонстрации с планински велосипеди, мотори и моторни шейни.

Намиращият се в местността „Студен кладенец”,  обект на бившия отдел „Почивно дело” на БПС в бъдеще може да послужи за основа за изграждане на прекрасен център за игри и развлечения на почиващите в града и планината туристи.

Високопланинската част на местността  Паничище в Рила планина предлага и подходящи условия за зимни спортове - ски-спускания и пързаляне с шейни. Там са изградени общо 4 хижи /”Скакавица”, “Пионерска”, “Ловна”, “Рилски езера”/ и няколко хотела и ведомствени станции, по- големите от които са : хотел “Планински езера” /200 легла/, хотел ЖПУ – София /150 легла/хотел “Скакавица” и хотел “Зелени Преслав”. Хижа “Скакавица” е известна с това, че е първата хижа в България. Най-голямата хижа в Паничище е х. “Рилски езера” с капацитет от 120 легла, намираща се и на най-голяма височина 2100 м., а най-малката е х.“Ловна” – 50 легла.  Капацитетът на курортната база е 1500 легла. Към всички хижи има изградени ски писти, като техният брой общо е 7. Средната им дължина е около 500 м., а денивелацията им варира от 120 до 600м. jpgНай-дългата и стръмна писта е при х.”Рилски Езера” – 1100 м. и денивелация 500 – 600 м. Всички писти в селището разполагат със ски влекове с изключение на тази при х. “Ловна”. Тук се намира и единствената у нас писта за спортни шейни, която отговаря на международните стандарти, а ски-пистата при местността «Аждера» се използва за регионални състезания. За подобряване условията за зимни спортове е необходимо изграждане на нове съоръжения – писти, лифтове и влекове, както и ремонт на съществуващите. Възможно е сегашните писти да бъдат продължени и до обработени в техническо отношение и с оглед безопасността на туристите.

Ловен туризъм

През февруари 2001 г. е създадена Държавна Дивечовъдна станция “Осогово” на територията на държавно лесничейство “Осогово” с площ от 16 812 ха. и надморска височина от 600 до 1 700 м. Построени са заслони и места за почивка и лагеруване в максимална хармония с природата по най-посещаваните маршрути. В района на ДДС “Осогово” са разпространени повсеместно сърната, дивата свиня и заека, а от хищниците: вълка, лисицата и дивата котка. В землищата на селата Раненци и Жиленци се срещат яребица и кеклика.

В горните течения на реките Бистрица, Банщица, Елешница, Новоселска, Глогозка и Млачка река всяка година се извършва изкуствено разселване на балканска и американска пъстърва. Постоянният воден отток и подходящите места ги правят привлекателни обекти за риболовен туризъм.

Дивечовъдната станция разполага с коне за практикуване на конен туризъм и лов.

Планински туризъм

В региона планинският туризъм е представен от маршрутно-познавателния туризъм  като отлични възможности за него предлагат добре обозначените маршрути в Рила и Осогово, водещи до добре известни национални обекти.

Релефът на Осоговска планина е удобен за пешеходен туризъм. До сърцето на планината, района около х. Осогово, местностите Три буки и Мандрата, където са основните туристически обекти се достига за 20 минути (21 км) по удобен и предлагащ живописни изгледи асфалтов път. Наред с маркираните и използвани туристически маршрути от с. Богослов до х. Иглика и от х. Осогово до вр. Руен, има възможности за разработване на различни по продължителност и трудност екомаршрути, които преминават през територии със значително видово разнообразие, включително редки, защитени и застрашени видове, ендемити, реликти и лечебни растения. Като регион с бивш статут на гранична зона и силно обезлюдяване има сравнително добро равнище на опазване на биоразнообразието. В планината има 11 маркирани от БТС туристически маршрута.

Стръмните склонове на Кабулския дял на Северозападна Рила, дълбоко врязаните    долини на р. Джерман и р. Горица, циркусите на Седемте рилски  езера, предлагат маршрути за излети и екскурзии. В близост до гр. Сапарева баня е курорта Паничище. Разположен е в северозападната част на Рила при надморска височина 1350-1450 м. 

Тук се намира най-ниското и единствено безотточно езеро в Рила, което е своеобразен природен феномен. Паничище е изходен пункт на туристически маршрути към високопланинската част на Рила. В тази част на парка минава и Европейски туристически маршрут Е-4, свързващ западната част Пиренейския полуостров - Португалия и южната част на Балканския полуостров – Гърция.

Добри условия за планински туризъм има в част на Мальовишкия дял на Рила планина, ПП «Рилски манастир», хижа «Рибни езера».

Природни условия за развитие на туризма има в Дупнишката част на Рила, но все още няма развита съвременна туристическа инфраструктура.

Спа и Балнеологичен туризъм

На територията на Кюстендилска област има топли минерални извори, които в съчетание с рехабилитационните центрове биха могли да бъдат оползотворявани от туристическа гледна точка. Наличието на геотермални води непосредствено в обекти–паметници на културата и в зони с концентрация на културно–историческо наследство е потенциал за развиване на балнеоложки туризъм .

Основен структурообразуващ фактор за развитието на областа през вековете са топлите минерални извори, чиито лечебни свойства са допринесли за известността на града през вековете и сега. Днес в санаториумите на града са разкрити кабинети за лечение на артроревматични заболявания, гинекологични заболявания с лекуване на стерилитет у жената, неврологични и кожни заболявания, отравяния и др. Лековитата минерална вода, заедно с добрите климатични условия, красивата природа и богатата културна традиция, създават отлични условия за пълноценен отдих за българските и чуждестранни туристи и гости на региона.

Кюстендил

Показания за лечение
Заболявания на опорно-двигателния апарат с възпалителен, дегенеративен, травматичен и ендокринен характер:

 • ревматоиден артрит, Бехтерев, артрити от неспецифично естество /подагрозен, реактивен, псориатичен, ревматичен и др./ възпалителна полиартропатия;
 • дискова болест;
 • артрозна болест, възпалителна полиартропатия /на една или повече стави/, спондилоартроза
 • периартрити, епикондилити, тендовагинити, бурсити, миозити, фиброзити, синдром на карпалния канал;
 • състояния след фрактури, дисторзии , луксации и др. травми
 • Морбус Зудек
 • състояние след ендопротезиране на стави

Заболявания на периферната нервна система: неврити, радикулити, неврофибромиозити, плексити, невралгии

 • моно- и полиневропатии /диабетна, токсична , идиопатична, медикаментозна и инфекциозна/, периферни нервни лезии /парези/.
 • последици от травми и наранявания на ПНС и гръбначен мозък, следтравмичен миелит

Заболявания на централната нервна система:

 • ранна рехабилитация на слединсултните състояния и рехабилитация на усложненията в по-късните стадии, последици от травми на ЦНС, родова травма на ЦНС, паркинсонов синдром, мигрена, невровегетативни дистонии, интоксикационни енцефалопатии, ДЦП

Гинекологични и андрологични заболявания, стерилитет при жената и мъжа

 • хронични възпалителни процеси на яйчниците и тръбите от неспецифично естество, аднексити, метрити, ендо-, пери- и параметрити, овариална дисфункция, , усложнения след оперативна интервенция /сраствания и др./, последствия от хронични неспецифични възпалителни заболявания.
 • Състояние след гинекологични операции.
 • Простатити, олигоспермия, епидидимит.

Кожни заболявания

 • състояния след термична и химична травма /изгаряне, измръзване/
 • състояния след конквасация, състояния след кожни пластики.
 • болест на цикатризацията /ръбцови изменения от различно естество/.
 • хронични екземи, себороична екзема, псориазис, невродермити, хронична уртикария, пруритус.

Професионални заболявания

 • хронични отравяния със соли на тежки метали /олово, живак, бисмут/
 • пренапрежение на горни и долни крайници

Болести на дихателната система

 • хронични фарингити, хронични трахеити, хронични синузити, хронични бронхити, хронична астма.

Сапарева баня

Минералната вода в Сапарева баня спада към групата на специфичните. Характеризира се като хипертермална, слабоминерализирана, сулфатно-хидрокарбонатна, натриева, флуорна, силициева и сулфидна. Сапаревобанската минерална вода е бистра, безцветна, с мирис на сероводород. Температурата при нейния извор е 102 ºС.

Курортните и лечебните заведения в Сапарева баня са профилирани и специализирани за лекуване на заболявания на опорно-двигателния апарат, на периферната нервна система, поражения на централната нервна система, гинекологични заболявания, остри и хронични отравяния със соли на тежките метали, заболявания на кожата, на горните дихателни пътища и др.

Лечебните свойства на бликащите при Сапарева баня минерални води са били познати на най-древните обитатели в този красив кът на България и те до голяма степен предопределят неговата богата и интересна история.

Културен туризъм

Понастоящем, съгласно утвърдения и обнародван регистър на региона, със статут “на паметници на културата” са защитени 1052 индивидуални и групови паметника. От тях: паметници със световно значение - 1, национално значение - 35,паметници на културата от местно значение - 218,  в ансамбъл – 776, за сведение - 22. От тях 194 са археологически, 710 архитектурни, 54 исторически и 94 художествени.

На територията на региона се намира културно – историческия паметник със световно значение Рилска света обител, гр. Рила - Рилски манастир, обявен за Паметник на културата от световно значение (VІІ редовна сесия на Комитета за световно наследство - Флоренция, 5-9.ХІІ.1983 г).

Манастирът е разположен  в уникалната природна среда на Национален парк Рила, Природен резерват “Риломанастирска гора”, Природен парк “Рилски манастир” и  в близост до Национален парк “Пирин” - обект на световното природно наследство /обявен. 1983 г./. На територията на областта се намират и 35 уникални паметника на античното, средновековно и възрожденско изкуство и култура, неразделна част от националното и световно културно наследство, обявени за паметници с национално значение.

В Кюстендилска област се намират 1052 паметника на културата, като повечето от половината са съсредоточени в община Кюстендил. Благоприятно е съчетанието на природните забележителности и културно-историческото наследство на района на Кюстендил, поречието на р. Струма и планината Осогово. Община Кюстендил притежава изключително богато културно–историческо наследство с най–широк спектър от историческа периодика и много високи стойности като качествена характеристика. Архитектурен и археологически резерват “Пауталия-Велбъжд-Кюстендил”, обявен на 21.02.1977 г., с решение №17 на МС и многобройните, единични паметници на културата от Възраждането обогатяват съкровищницата на културното наследство.

Културно–туристически маршрут “Кюстендилски регион – средище на древни култури” обхваща общо 14 паметника на културата с изключително висока научно – историческа и архитектурно художествена стойност от всички културно–исторически периоди в хронологичен интервал от VII хилядолетие пр. Хр. – XIX в. Маршрутът включва 4 от най–ярките и запазени антични паметници на Пауталия, разположени в границите на “Национален архитектурен и археологически резерват Пауталия – Велбъжд - Кюстендил”, Римски терми – ІІІ век, акропол на Пауталия- ІV век, антична и късно–антична крепост на хълма “Хисарлъка” /ІV – ХV век/, средновековна “Пиргова кула” /ХІV век/, джамия “Ахмед бей”/ 1575/, църквата “Св. Георги”– град Кюстендил /Х век/…

Маршрутът е обезпечен със сравнителна добра туристическа и комуникационна инфраструктура. За обслужването е открит туристически информационен център в Кюстендил и информационни бюра в гр. Рила и гр. Сапарева баня. Изграждането на обща информационна мрежа обединява усилията за ефективно и пълноценно провеждане на рекламна кампания и съвременно информационно осигуряване и отговаря на нуждите на местната общност и потенциалните туристи.

С реализирането на проекта на община Кюстендил и фирма “Хигия” по Програма ФАР BG 0202.01 за реставрация на културния паметник “Дервиш баня” се възстанови още един емблематичен за града туристически обект. В приоритетите на общината и ревитализацията на сградата и нейната градоустройствена адаптация, в рамките на площадното пространство.

Архитектурните, археологическите паметници и музейните експозиции са репери на културната памет на древния град и неговата градска територия.