Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ36S2
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31M6

Дължими такси при предоставяне на обществена информация

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 30.03.2022

Такси за повторно използване на информация от обществения сектор:

Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията. Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване след заплащане на материалните разходи по предоставянето ѝ, определени с тарифа, приета от Министерски съвет.

Информация за нормативните разходи за предоставяне на достъп до информация:

При предоставяне на обществена информация, дължимите разходи се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето. Съгласно Наредба №Н-1 от 07.03.2022 г. за определяне на нормативите за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, разходите се определят според вида на носителя, както следва:

1. Хартия А4 - 1 лист – 0,01 лв.;
2. Хартия А3 - 1 лист – 0,02 лв.;
3. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 - 1 стр. – 0,02 лв.;
4. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 - 1 стр. – 0,04 лв.;
5. CD диск 700 MB - 1 брой – 0,26 лв.;
6. DVD диск 4,7 MB - 1 брой – 0,30 лв.;
7. DVD диск 8,5 MB - 1 брой – 0,67 лв.;
8. USB флаш памет 4 GB - 1 брой – 3,46 лв.;
9. USB флаш памет 8 GB - 1 брой – 5,72 лв.;
10. USB флаш памет 16 GB - 1 брой – 7,93 лв.;
11. USB флаш памет 32 GB - 1 брой – 9,47 лв.;