Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0EM5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31S5

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване за сферата на дейност на областна администрация

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 25.05.2021
Категория информация Формат

Място на публикуване, раздел на ел.страница

1 Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил 2014-2020 г. HTML Администрация / Документи / Стратегии
2 Харта на клиента, Вътрешни правила за организация на административното обслужване, видове административни услуги, тарифи; доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите HTML Административно обслужване
3 Често задавани въпроси HTML Начало / Често задавани въпроси
4 Справочник на нормативните актове и стратегии, свързани с дейността на администрацията HTML Администрация / Документи
5 Данни за областния управител, описание на провомощията, приемно време; областни управители през годините HTML Кабинет / Областен управител
6 Политически кабинет- информация, провомощия, приемно време HTML Кабинет / Заместник областни управители
7 Органограма и функции на администрацията HTML Администрация / Структура
8 Главен секретар HTML Администрация / Главен секретар
9 Справочник на служителите HTML Контакти / Контакти областна администрация
10 Новини HTML Пресцентър / Новини
11 Информация за областта HTML За Областта
12 Вътрешни правила; годишни отчети за достъп до обществена информация HTML Начало / Достъп до информация / Достъп до обществена информация
13 Списъци по чл. 15, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ на издадените актове в изпълнение на правомощията на Областния управител на област Кюстендил HTML Начало / Достъп до информация / Списък актове в изпълнение на правомощията на областния управител и текстовете на издадените нормативни и общи административни актове
14 Вътрешни правила за планиране и провеждане на обществени поръчки, процедури и покани HTML Начало / Профил на купувача
15 Програми HTML Администрация / Документи / Програми
16 Проекти HTML Администрация / Проекти
17 Отчети HTML Администрация / Годишни отчети
18 Обявления за конкурси в Областна администрация- Кюстендил HTML Начало / Конкурси
19 Областни съвети HTML Комисии и съвети / Областни съвети
20 Областни комисии HTML Комисии и съвети / Областни комисии
21 Обяви и покани HTML Начало / Обяви
22 Върнати и(или) оспорени решения на Общинските съвети; Решения на общински съвети HTML Администрация / Контрол по законосъобразност на актовете на общинските съвети
23 Информация за общините в област Кюстендил HTML За Областта / Общините в областта
24 Списък на неправителствените организации в област Кюстендил HTML За Областта / НПО в област Кюстендил
25 Списък на държавните институции (териториални ведомства и звена) HTML За Областта / Държавни институции
26 Антикорупция (подаване на сигнали за корупция) HTML Начало / Антикорупция
27 Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията HTML Комисии и съвети / Областни съвети / Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
28 Информация за РИК, избори и референдуми HTML Начало / Избори