Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001017 „Кървав камък“

Дата на публикуване: 01.03.2021
Последна актуализация: 16.04.2021

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:
защитена зона BG0001017 „Кървав камък“, разположена в землищата на с. Бъзовица, с. Горно Кобиле, с. Драгойчинци, с. Киселица, с. Косово, с. Метохия, с. Побит камък, с. Средорек, община Трекляно, област Кюстендил, с. Бохова, с. Вукан, с. Горна Мелна, с. Горочевци, с. Джинчовци, с. Докьовци, с. Долна Мелна, с. Дълга лука, с. Еловица, с. Кожинци, с. Костуринци, с. Къшле, с. Лева река, с. Мрамор, с. Пенкьовци, с. Реяновци, с. Стайчовци, с. Шипковица, община Трън, област Перник;

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от сайта на МОСВ, като използвате посочения по-долу линк. Същите са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите - Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Монтана, Плевен, Пловдив, Русе, София, Смолян, Стара Загора, Шумен и Хасково.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

Линк към публикуваната информация на сайта на Министерството на околната среда и водите