Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

МТСП стартира процедура за получаване на офертни предложения за възмездно придобиване и избор на недвижими имоти в областните градове

Дата на публикуване: 27.09.2022
Последна актуализация: 26.04.2023

МТСП стартира процедура за получаване на офертни предложения за възмездно придобиване и избор на недвижими имоти в областните градове на територията на Република България - градове от райони на планиране по NUTS-2 - за изграждане на 6 (шест) фокус-точки във връзка с реализиране на проект „П41 Развитие на социалната икономика” (наричан по-долу за краткост „Проекта”), съгласно Компонент 11 „Социално включване” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, утвърден с Решение на Съвета на ЕС от 4 май 2022 г.

Процедурата по набиране на офертни предложения е удължена от 05.10.2022 г. до 11.10.2022 г. и обявата е публикувана на официалната страница на Министерство на труда и социалната политика (https://www.mlsp.government.bg/sotsialna-ikonomika).