Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Разрешение за строеж №1/06.04.2022 г. на община Дупница за обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци – Дупница"

Дата на публикуване: 14.04.2022
Последна актуализация: 14.04.2022

Издадено разрешение за строеж №1/06.04.2022 г. на община Дупница за обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци –  Дупница“, в землищата на с. Джерман и с. Грамаде. Изграждане на входно-изходна зона и съоръжения в урегулиран поземлен имот (УПИ) I-45, представляващ  поземлен имот (пи) с идентификатор 20763.3.45, м. „СПРОТИВА“, с. Джерман, община Дупница, област Кюстендил и изграждане на клетка 1 от регионално депо за неопасни отпадъци – Дупница и съоръжения в урегулиран поземлен имот (УПИ) II в землището на с. Джерман, община Дупница, област Кюстендил и пи с идентификатор 17659.53.6 в землището на с. Грамаде, община Дупница, област Кюстендил.