Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Разрешение за строеж №2/06.08.2021 г. на Община Дупница да извърши предвидените строително монтажни работи за обект...

Дата на публикуване: 25.08.2021
Последна актуализация: 25.08.2021

Разрешение за строеж №2/06.08.2021 г. на Община Дупница да извърши предвидените строително монтажни работи за обект: „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и на инсталация за предварително третиране на отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня с местоположение с. Джерман, м. „Спротива“, община Дупница, област Кюстендил. 

Разрешение за строеж №2/06.08.2021 г.
Дата на публикуване: 25.08.2021