Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Разрешение за строеж №3/20.12.2022 г. за обект: „Присъединителни електропроводи 110 kV“

Дата на публикуване: 21.12.2022
Последна актуализация: 26.04.2023

Разрешение за строеж №3/20.12.2022 г. за обект: „Присъединителни електропроводи 110 kV“ в териториалния обхват на землищата на с. Крайници, община Дупница, гр. Сапарева баня, община Сапарева баня и с. Сапарево, община Сапарева баня към „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 100 MW, разположена в ПИ с идентификатор 39339.134.144,  ПИ с идентификатор 39339.134.146 и ПИ с идентификатор 39339.134.147 по КККР, с. Крайници, община Дупница, област Кюстендил