Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Разрешение за строеж №3/27.09.2021г. с което на Община Дупница, се разрешава да извърши строително - монтажни работи за строеж: „Довеждаща инфраструктура на „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци (РЦТНО), регион Дупница“

Дата на публикуване: 01.10.2021
Последна актуализация: 01.10.2021

Издадено Разрешение за строеж №3/27.09.2021г. от Областния управител на област Кюстендил на основание чл. 148, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 150, ал. 3 и чл. 152, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, с което на Община Дупница, се разрешава да извърши строително - монтажни работи за строеж: „Довеждаща инфраструктура на „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци (РЦТНО), регион Дупница“.