Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Списък на имотите по чл.83 от ЗГ на гори и земеделски територии, които са придобили характеристика на гора след 1 март 1991 г. на територията на ТП "ДГС Рилски манастир"

Дата на публикуване: 06.10.2022
Последна актуализация: 26.04.2023