Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MK2
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U96

Антикорупция

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 07.06.2021

Канали за достъп на сигнали за корупция и жалби на граждани и юридически лица до Областна администрация – Кюстендил са:

- по пощата на адреса на Областна администрация гр. Кюстендил: п.к. 2500, гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ №44;
- в поставената за целта пощенска кутия за сигнали и жалби за корупция, находяща се на входа в административната сграда на  Областна администрация – Кюстендил;
- на официалния сайт на Областна администрация – Кюстендил;
- горещ телефон 078/55-02-90 в Областна администрация Кюстендил;
- на електронна поща: anticorruption@kn.egov.bg;
- на място в Център за административно обслужване (партер на административна сграда на Областна администрация – Кюстендил, 2500, гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ №44).

Всеки, който разполага с данни за корупционно нарушение или за конфликт на интереси по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за служителите в администрацията, може да подаде сигнал за нарушение до органа по назначаването /Областния управител на област Кюстендил/.

Сигналът следва да съдържа:

  1. органа, до който се подава;
  2. трите имена, единен граждански номер, съответно личен номер на чужденец, адрес, както и телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такива;
  3. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него длъжност, ако подателят разполага с данни за нея;
  4. конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;
  5. позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;
  6. дата на подаване на сигнала;
  7. подпис на подателя.

Към сигнала може да се приложат източниците на информация, подкрепящи изложените в него твърдения.

Сигнали и жалби, които не са подписани или са анонимни, не се разглеждат и не се препращат по компетентност, като те се регистрират по надлежния ред, но не им се дава ход.

Внеси сигнал: Комисия за превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет

Телефони за подаване на сигнали/жалби  за корупция по общини  от Област Кюстендил

- Община Бобов дол - 0702/63910 - anticorupcia@bobovdol.eu

- Община Дупница – 0701/59259

- Община Кочериново,- 07053/2011

- Община Кюстендил - 078/551211; http//kustendil.bg/  в раздел „КМЕТЪТ ВИ ЧУВА“

- Община Невестино - 07915 /2230; 07915/2313

- Община Рила - 07054/8821; rilaminicipality@mail.bg

- Община Трекляно – 07927/6211

Телефони за подаване на сигнали/жалби за корупция по държавни структури на територията на Област Кюстендил

- „Кюстендилска вода“ ЕООД – 078/ 55 23 71

- Агенция Митници, Митница „Югозападна" - 073/889 4103

- Агенция по заетостта - 02/98 08 719

- Агенция пътна инфраструктура - 0800 13010; signali@api.bg

- Главна дирекция „Гранична полиция“ - 078/52 00 44; rdgp-kn@border-police.bg

- Дирекция за Национален строителен контрол - 080011081

- Държавен фонд „Земеделие“ – 0700-106-16; signali@dfz.bg

- Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Сектор „ Рибарство и контрол“ Кюстендил - 078/ 52 5895

- Комисия за защита на потребителите - info@kzp.bg

- Контролно техническа инспекция – 02/8952 310;kti@kti.government.bg

- Областен отдел „КД-ДАЙ“ – Кюстендил - 070019990; avto_a@rta.government.bg

- Областна Дирекция „Земеделие“ Кюстендил - 0800 20 200;odzg_kyustendil@mzh.government.bg

- Областна дирекция на МВР Кюстендил – 02/98 22222;http:// nokorr.mvr.bg

- Областна дирекция по безопасност на храните - 078/55 06 30

- Областно управление пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил - 078/550 160; nokorr.oupbzn.kn@abv.bg

- Отдел „Държавен архив“ Кюстендил - 078/52 34 63

- Районна здравно-осигурителна каса- Кюстендил - 078/55 97 00

- Регионално управление на образованието - 078/550 076

- Регионална дирекция за социално подпомагане - 078/52 31 80

- Регионална дирекция по горите - 078/ 972 333

- Регионална здравна инспекция - 080011323

- Регионална инспекция околна среда и води-Перник - 076/67 30 00

- ТД на НАП София, Офис Кюстендил - 070018700

- Териториално статистическо бюро - 078/55 96 42; 078/ 55 96 47

- ТП на НОИ Кюстендил - 02/926-10-10

- Център за спешна медицинска помощ – 078/550 151