Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост - Заповед № ДС-11-153/29.06.2020 г.

Дата на публикуване: 29.06.2020
Последна актуализация: 28.09.2021

Електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот (УПИ) V-156 с площ от 963 /деветстотин шестдесет и три/ кв.м., кв.10 по плана на с. Ваксево, община Невестино, област Кюстендил, одобрен със заповед №1403 от 16.04.1980 г., ведно с построените в него едноетажна жилищна сграда със застроена площ 143,00 /сто четиридесет и три/ кв. м., с мазе от 67,00 /шестдесет и седем/ кв. м., масивна конструкция и второстепенна постройка със застроена площ 19,00 кв.м., на един етаж, масивна конструкция, с адрес област Кюстендил, община Невестино, с.Ваксево, кв.10, УПИ V, имот 156.