Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост - Заповед № ДС-11-177/04.08.2020 г.

Дата на публикуване: 06.08.2020
Последна актуализация: 28.09.2021

Електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: 74/216 /седемдесет и четири от двеста и шестнадесет/ идеални части с площ 74 /седемдесет и четири/ кв. м. от поземлен имот с идентификатор 68789.17.124 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район седемнадесет, поземлен имот сто двадесет и четири/, целия с площ 216 /двеста и шестнадесет/ кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес на имота: гр. Дупница, ул. "Христо Ботев" №15, ведно с втори жилищен етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68789.17.124.1.2, с площ 114 /сто и четиринадесет/ кв.м., находящ се на етаж 2 в сграда с идентификатор 68789.17.124.1, застроена в поземлен имот с идентификатор 68789.17.124, с адрес гр. Дупница, ул. "Христо Ботев" № 15, ет. 2, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата.