Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 48 кв. м. от имот частна държавна собственост в с. Джерман, община Дупница - Заповед №ОА-РД-14-55/11.04.2023 г.

Дата на публикуване: 13.04.2023
Последна актуализация: 26.04.2023

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 48 кв. м. от имот -частна държавна собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VII-за обществено обслужване, с площ от 1004 кв. м., квартал 11 по плана на с. Джерман, община Дупница, област Кюстендил.