Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, заповед ОА-ДС-10-1/02.02.2024 г.

Дата на публикуване: 05.02.2024
Последна актуализация: 05.02.2024

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот-публична държавна собственост, представляваща площ от един квадратен метър във фоайето на административна сграда с адрес ул.„Демокрация”№44, вх. А, гр. Кюстендил, за монтаж и експлоатация на един брой терминално устройство АТМ.