Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна държавна собственост - Заповед №ДС-12-228/07.10.2020 г.

Дата на публикуване: 09.10.2020
Последна актуализация: 28.09.2021

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, представляваща, 10 кв.м. /съгласно утвърдена схема/ от имот – частна държавна собственост, с идентификатор 41112.503.823 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, находящ се под колонадата на ниското тяло на административна сграда на ул."Демокрация" №44, гр.Кюстендил.