Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Заповед №ОА-ДС-10-4/20.12.2022г. на Областния управител на област Кюстендил за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна държавна собственост

Дата на публикуване: 22.12.2022
Последна актуализация: 26.04.2023

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект със застроена площ 17,75  кв.м., с идентификатор  41112.503.1001.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, с адрес област Кюстендил, община Кюстендил, гр.Кюстендил, ул.“Пауталия“ №5.