Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Заповед №ОА-ДС-10-1/30.01.2022г. за определяне на спечелилия участник след проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 30.01.2023
Последна актуализация: 26.04.2023

Заповед за определяне на участник, спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект със застроена площ 17,75  кв.м., с идентификатор  41112.503.1001.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, с адрес област Кюстендил, община Кюстендил, гр.Кюстендил, ул.“Пауталия“ №5.

Заповед №ОА-ДС-10-1/30.01.2022 г.
Дата на публикуване: 30.01.2023