Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MO4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U94

Профил на купувача

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 17.11.2021

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Областна администрация гр. Кюстендил - заповед №РД-06-19/06.02.2017 г.

Обяви/покани по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Покана за пазарно проучване по чл.44 от ЗОП

Искания на оферти

Публични състезания по чл. 18, ал. 1, т. 12 ЗОП