Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” на Областна администрация - Кюстендил

Дата на публикуване: 23.11.2021
Последна актуализация: 26.04.2023

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Областна администрация – Кюстендил публикува класирането на кандидатите в  проведения конкурс за длъжността “Главен експерт” в Дирекция  “АПОФУС”, както следва: 

Класиран на първо място Марио Христов Тодоров


Краен срок за подаване на документи: 03.12.2021 г. включително

ОБЯВЛЕНИЕ
Дата на публикуване: 23.11.2021

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС
Дата на публикуване: 23.11.2021

ДЕКЛАРАЦИЯ
Дата на публикуване: 23.11.2021