Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” на Областна администрация - Кюстендил

Дата на публикуване: 04.11.2022
Последна актуализация: 26.04.2023

 

Комисия, назначена със Заповед №ОА- РД-15-76/09.11.2022 г.  на Областния управител на Кюстендилска област класира кандидатите в проведения конкурс за длъжност „Главен експерт“ в дирекция „АПОФУС“ на Областна администрация Кюстендил, както следва:

  1. на първо място Величка Райкова Баровска 
  2. на второ място Емил Димитров Нейков

Краен срок за подаване на документи: 14.11.2022 г. включително

ОБЯВЛЕНИЕ
Дата на публикуване: 04.11.2022

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС
Дата на публикуване: 04.11.2022

ДЕКЛАРАЦИЯ
Дата на публикуване: 04.11.2022