Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Конкурс за длъжността „младши експерт” в дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” на Областна администрация - Кюстендил

Дата на публикуване: 28.08.2020
Последна актуализация: 18.05.2021

КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурс за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“, Областна администарция Кюстендил

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Областна администрация Кюстендил публикува информация за класирането на кандидатите в конкурса за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“, Областна администарция Кюстендил, както следва:

Първо място – Мартин Миразчийски


Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжността „младши експерт“ в дирекция „АКРРДС“ на Областна администрация – Кюстендил (публикуван на 24.09.2020 г.)

СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ (публикуван на 15.09.2020 г.)

СПИСЪК на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ (публикуван на 15.09.2020 г.)


ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

Краен срок за подаване на документи: 08.09.2020 г. включително