Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Процедура по подбор при приемане на държавна служба в друга администрация (мобилност) за длъжността "главен експерт" в дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Дата на публикуване: 18.03.2024
Последна актуализация: 18.03.2024

 

Срок за подаване на документи: от 18.03.2024 г. до 27.03.2024 г. включително.

Длъжностна характеристика
Дата на публикуване: 18.03.2024