Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HD1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121V2

Защита на личните данни (GDPR)

Дата на публикуване: 12.03.2021
Последна актуализация: 15.06.2021

Прозрачност при обработване на лични данни

В качеството си на администратор на лични данни, Областна администрация Кюстендил има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашите лични данни.
Защитата на личните данни се урежда в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), а също и в други правни актове на Европейския съюз и в законодателствата на неговите държави членки.

Данни за администратора и за контакт с него:

Областна администрация Кюстендил
гр. Кюстендил, ул. „Демокрация” № 44
Електронна поща: oblast@kn.egov.bg
Интернет страница: www.kn.egov.bg

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:  

Камелия Костадинова
електронна поща: k.kostadinova@kn.egov.bg 
тел.: 078 551 363


Политика за поверителност

Вътрешни правила за мерките за защита на лични данни в Областна администрация Кюстендил