Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M43
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01T5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01T6

Асоциация по ВиК

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 29.06.2023

Учредена с Решение от Протокол №ОС-07-79/19.07.2012 г. от учредително заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от “Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил.

Председател: инж. Александър Пандурски – областен управител

Членове: Държавата и Общините намиращи се на обособената територия на действие на ВиК оператора „Кюстендилска вода“ ЕООД: Държавата, Община Кюстендил, Община Дупница, Община Бобов Дол, Община Кочериново, Община Рила, Община Бобошево, Община Невестино, Община Трекляно

Процентното съотношение на гласовете на членовете в Общото събрание на АВиК – Кюстендил, определено по реда на чл. 198в, ал. 8 от Закона за водите и чл. 8 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация е както следва:

  Членове на АВиК - Кюстенди % съотношение на гласовете
I. Държавата - МРРБ 35.00 %
II. Общини: 65.00 %
1 Община Кюстендил 31.01 %
2 Община Дупница 22.86 %
3 Община Бобов дол 4.17 %
4 Община Кочериново 2.51 %
5 Община Рила 1.44 %
6 Община Бобошево 1.47 %
7 Община Невестино 1.11 %
8 Община Трекляно 0.43 %
   Общо: 100.00 %

 

Функции:

Съгласно Закона за водите, асоциацията отговаря за управлението, планирането и изграждането на ВиК системи и съоръжения – публична държавна и публична общинска собственост, и за избора и контрола върху ВиК оператора.
Асоциацията е юридическо лице с адрес на управление в сградата на Областната администрация Кюстендил. Дейността на Асоциацията е насочена към постигане на следните цели:

  • устойчиво използване на водите и опазването им;
  • съхраняване, развитие и модернизиране на ВиК системите и съоръженията;
  • осигуряване на нуждите на населението на обособената територия от качествени ВиК услуги.
Решение №РД-18-98/18.10.2022 г.
Дата на публикуване: 20.10.2022